«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Tornion kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Kotisairaalatasoinen osavuorokautinen hoitopalvelu

11.10.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-020903
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 198-482187

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tornion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0193524-6
Postadress:Suensaarenkatu 4
Postnummer:95400
Ort:Tornio
Land:Finland
Kontaktperson:Maire Herala
Telefon:+358 505972028
E-post:hankinnat@tornio.fi
Nuts-kod:Tornio (K851)
Allmän adress: (URL)http://www.tornio.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Kotisairaalatasoinen osavuorokautinen hoitopalvelu
Referensnummer:
2019 -018127
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää tarjousta osavuorokautisen kotisairaalatasoisen hoitopalvelun järjestämisestä yhdelle potilaalle. Tarjouspyyntö sisältää hoidon järjestämisen vuoden kaikkina päivinä klo 20.00-08.00 välisenä aikana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tornio (K851)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Potilaan hoitopaikka on Tornion kaupungin keskustasta noin 7 km etäisyydellä.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki pyytää tarjousta osavuorokautisen kotisairaalatasoisen hoitopalvelun järjestämisestä yhdelle potilaalle. Palvelua hankitaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 + 1 v optiomahdollisuus tai korkeintaan potilaan hoitotarpeen ajan. Palvelun tulee sisältää kotihoitoa kaikkina viikonpäivinä klo 20.00 - 08.00 välisenä aikana. Palvelua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tornion kaupungin kotisairaanhoidon kanssa. Hoidon päivittäinen tuntimäärä sekä hoidon päivittäinen alkamis- ja päättymisaika voivat muuttua sopimuskautena potilaan hoitotarpeen mukaan. Sopimuksen alkaessa hoidon määrän on arvioitu olevan 12 tuntia vuorokaudessa. Potilaan tarvitsemat parenteraaliseen nutritioon ja nesteytykseen tarvittavat ravintoliuokset ja iv-lääkkeet sekä hoidon toteuttamisessa tarvittavat hoitotarvikkeet hankkii tilaaja kustannuksellaan. Tarvikkeet toimitetaan Tornion kaupungin hoitotarvikejakelusta. Muista palvelun tuottamiseen liittyvistä kustannuksista vastaa palveluntuottaja.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tilaaja varaa oikeuden sopimuskauden palvelukokemuksen perusteella jatkaa sopimusta 1 vuoden optiolla. Päätöksen option käytöstä tekee yksinomaan tilaaja. Päätöksestä ilmoitetaan viimeistään 4 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-418523

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Kotisairaalatasoinen osavuorokautinen hoitopalvelu

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

OTE TARJOUSPYYNNÖSTÄ: Hankinta voidaan keskeyttää, jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi. Lisäksi tarjous voidaan hylätä, jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa tarjoajan taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Hankintailmoitus on julkaistu 4.9.2019 Hilmassa ja 5.9.2019 TED-verkkosivustolla. Tarjousaika on päättynyt 30.9.2019 klo 11.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Perustelut keskeyttämiselle: Hankintayksikön tarjouspyynnön mukaiseen palvelun hankkimiseen varatut määrärahat ylittyvät olennaisesti. Hankintayksikkö katsoo, että markkinoilla ei syntynyt kilpailua, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Näin ollen hankintalain (1397/2016) 1-2 §:n tavoittelemaa kilpailutiulannetta ei ole saatu aikaan, eikä hankintayksikkö ole myöskään voinut suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken (mm. KHO 20.9.2007 taltionumero 2365, KHO 28.11.2001 taltionumero 2973, MAO 102-103/09). Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslauta keskeyttää kotisairaalatasoisen osavuorokautisen hoitopalvelun hankinnan (467/06.06/2019). Hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu. Hankintayksikkö pitää tarjousasiakirjat salassa julkisuuslain 24 § 1 momentin 17 kohdan perusteella aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisestä hankintamenettelystä tai päättänyt luopua hankinnasta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.10.2019
«« Tillbaka