«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Tekniset työt

20.09.2019 09:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019321
Anbud 14.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
FO-nummer 0215606-8
Kontaktpersoner Mary-Ann Räsänen
Gatuadress Keskussairaalankatu 7
Postnummer 15850
Postanstalt Lahti
Land Finland
Telefon +358444403456
E-postadress mary-ann.rasanen@phhyky.fi
Webbadress (URL) http://www.phhyky.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=252521&tpk=2fb0c9ed-06ab-4ed5-aba0-8ef19a0a6fd8
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tekniset työt
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
D/1934/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Tarjouspyynnön kohteena on kunnossapito-, korjaus ja muutostöiden työpanoksen hankinta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Teknisten töiden työpanosta hankitaan oman henkilöstön lisäresurssiksi tarpeiden mukaan osa-alueilla 1. LV-tekniset työt, 2. IV-tekniset työt, 3. Sähkö-/teletekniset työt, 4. Rakennustekniset työt, 5. Maalaustyöt ja 6. Lattiapinnoitetyöt. Osa-alueen sisällä kaikki pyydetyt tarjottava. Ilmoitetut tuntimäärät ovat arvioita keskimääräisestä työpanostarpeesta kullakin osa-alueella. Tilaaja ei sitoudu ennalta ilmoitettuihin määriin. Tilaaja määrittelee, onko tarpeen tilata työnjohdollinen työpanos. Pääasiallinen työpanoksen tarve on Päijät-Hämeen keskussairaalan kiinteistössä jatkuvampana, mutta myös lyhytaikaisena. Sopimuksen mukaista työpanosta voidaan tilata myös muihin PHHYKY:n alueella sijaitseviin yhtymän käytössä oleviin tiloihin. Palveluista solmitaan 2-vuotiset puitesopimukset osa-alueittain, jokaisessa enintään kahden (2) palveluntuottajan kanssa, kahden lisävuoden optiolla (1 v + 1 v).

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Huvudordlista
VA- och dräneringsarbeten. (45332000-3)
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering. (45331000-6)
Installation av elektriska ledningar och armatur. (45310000-3)
Målning och glassättning. (45440000-3)
Golvbeläggning och väggbeklädnad. (45430000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Lahti (K398)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
14.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka