«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Tietopyyntö):
Helsingin kaupunki : Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hanke, ilmanlaatua parantavat tuotteet, palvelut ja muut ratkaisut

20.09.2019 10:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019310

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
En begäran om information

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Helsingin kaupunki
FO-nummer 0201256-6
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto, HOPE-hanke
Kontaktpersoner Jussi Kulonpalo
Gatuadress Unioninkatu 28 A
Postnummer 00099
Postanstalt Helsingin kaupunki
Land Finland
Telefon +358931036367
E-postadress jussi.kulonpalo@hel.fi
Webbadress (URL) https://ilmanlaatu.eu/
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hanke, ilmanlaatua parantavat tuotteet, palvelut ja muut ratkaisut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
HOPE2020
Kort beskrivning av upphandlingen

Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston hallinnoiman EU:n aluekehittämisrahaston Urban Innovative Action-ohjelman vuosiksi 2018-2021 rahoittaman Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE)-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla ilmanlaadun mittaamisen, seuraamisen ja parantamisen innovatiivisia keinoja kolmella alueella Helsingissä. Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut-yksikkö toimii hankkeen hallinnoijana sekä kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa.

Tämän markkinakartoituksen avulla kerätään tietoa ja valmistellaan vuoden 2020 keväällä jätettävää varsinaista tarjouspyyntöä. Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä. Markkinakartoituksen avulla myöhemmästä hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa.

HOPE-hanke etsii uusia innovatiivisia ilmanlaatua parantavia ratkaisuja, tuotteita, palveluita tai muunlaisia ratkaisuja. Ilmanlaadulla viitataan tässä sekä ulkoilmaan yleisesti, ilmansaasteisiin ja muihin ilman epäpuhtauksiin ja edellisten erilaisiin negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Painopiste on kaupunkiympäristön ulkoilmassa sekä rakennusten osalta ulko- ja sisäilman rajapinnoissa mutta myös sisäilmaa parantavat ratkaisut huomioidaan.

Kyseisenlaisia tuotteita, palveluja sekä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi ilmanlaadun monitorointiin liittyvät mittalaitteet, palvelut ja ohjelmistot, eri lähteistä ja rajapinnoista saatavilla olevaa ilmanlaatudataa visualisoivat, sen ymmärrettävyyttä parantavat tai sitä muutoin hyödyntävät ja/tai muuhun dataan yhdistävät sovellukset ja palvelut, asuntojen ilmansuodattimet tai -puhdistimet, ilman epäpuhtauksia puhdistavat materiaalit, rakennusten tai muut pintamateriaalit, viherseinät ja -katot, puun puhtaampaan polttamiseen vaikuttavat tulisijat, kiukaat ja muuta vastaavat ratkaisut, erilaiset logistiikkaan liittyvät haitallisia päästöjä vähentävät ratkaisut, ns. last mile-palvelut, liikenteen ohjaukseen, seurantaan ja liikennetilanteesta tiedottamiseen sekä edellisten optimointiin liittyvät ratkaisut, julkisen liikenteen lippuratkaisut, rakennusten ilmastointiin ja sisäilman suodattamiseen liittyvät uudenlaiset ratkaisut, päästöttömien kulkuneuvojen lainaus- ja jakamispalvelut.

Yhteisenä tavoitteena tai tuloksena etsittäville ratkaisuille tulee olla tuottaa suoraan tai epäsuorasti parempilaatuista kaupunki-ilmaa, puhdistaa ilmaa tai vähentää kaupunkilaisten ilmansaasteille altistumista ja sen tuottamia terveyshaittoja, tai tuottaa paremmin ymmärrettävää tietoa ilman laadusta, sen vaikutuksista ja tavoista joilla kaupunkilaiset voivat vähentää altistumistaan haitallisille ilmansaasteille.

Tulevan tarjouspyynnön ohella HOPE-hanke järjestää vuonna 2020 avoimen innovaatiokilpailun yrityksille samasta ilmanlaadun parantamisen tematiikasta.

Huvudföremål
Huvudordlista Tilläggsordlista
Andra samhälleliga och personliga tjänster. (98000000-3) Utomhus (DA13-0)
Huvudordlista
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning." (31000000-6)
Transportutrustning och transporthjälpmedel. (34000000-7)
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
"Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)." (44000000-0)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
El-, vatten- och energiverk. (65000000-3)
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
Miljötjänster. (90700000-4)
Andra samhälleliga och personliga tjänster. (98000000-3)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2020 - 31.10.2021

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä.

Kyseessä on Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston hallinnoiman EU:n aluekehittämisrahaston Urban Innovative Action-ohjelman rahoittaman Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hankkeen markkinakartoitus, jonka avulla kerätään tietoa ja valmistellaan vuoden 2020 keväällä jätettävää varsinaista tarjouspyyntöä.

Markkinakartoituksen avulla myöhemmästä hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa.

Ennakkotietoilmoitukseen vastanneille tahoille ei makseta korvausta osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä myöhempään mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

Kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden kohdalla hankintayksikkö on yhteydessä tarjoajiin ja aloittaa markkinavuoropuhelun tarjoajan heti saatuaan tarjoajan tiedot.

Kaikki vastaustiedot pyydetään sitoumuksetta. Vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään viimeistään 30.11.2019 mennessä sähköpostitse projektipäällikkö Jussi Kulonpalolle osoitteeseen etunimi.sukunimi(@)hel.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla "Tietopyyntö HOPE-hanke”.

Ett begränsat antal lämpliga kandidater väljs ut
Nej
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet kan lämnas in i form av en elektronisk katalog
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.11.2019
Ytterligare upplysningar

Ennakkotietoilmoitukseen vastanneille tahoille ei makseta korvausta osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä myöhempään mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei toisin ole säädetty. Jos tietopyyntöön annetussa vastauksessa on liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja, pyydetään ne ilmoittamaan selvästi liikesalaiseksi merkityllä erillisellä liitteellä. Tietopyyntöön annetut vastaukset tulevat pääsääntöisesti julkiseksi vasta, kun mahdollisessa erillisessä tarjouskilpailussa tehdään päätös ja sopimus.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka