«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Mestaritoiminta Oy : LVI- ja RAU-suunnittelun puitejärjestely

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019286
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445883
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=250153&tpk=ae9c3d97-84a8-4b8b-be78-7d6af469f5eb

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mestaritoiminta Oy
Nationellt registreringsnummer:2119604-9
Postadress:Mannilantie 43
Postnummer:04400
Ort:Järvenpää
Land:Finland
Kontaktperson:Jani Kervinen
Telefon:+358 409222263
E-post:jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
Nuts-kod:Järvenpää (K186)
Allmän adress: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=250153&tpk=ae9c3d97-84a8-4b8b-be78-7d6af469f5eb
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
LVI- ja RAU-suunnittelun puitejärjestely
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on LVIA-suunnittelutehtävät uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen tässä tarjouspyynnössä myöhemmin esitettävin rajauksin sopimuskaudella 11.11.2019 (tavoite) – 10.11.2020. Puitesopimushankinnan sopimuskauden pituus on yksi (1) vuosi. Hankintaan sisältyy lisähankintamahdollisuuksia (optioita). Sopimuskauden päättyessä puitesopimusta voidaan jatkaa Tilaajan erillisillä päätöksillä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + kahdella (2) vuodella. LVI-suunnittelussa toimeksiannot koostuvat uudiskohteissa ja korjauskohteissa kouluista ja päiväkodeista sekä muista toimitiloista. RAU-suunnittelussa toimeksiannot koostuvat uudiskohteissa kouluista ja muista toimitiloista sekä korjauskohteissa kouluista ja päiväkodeista sekä muista toimitiloista. RAU-suunnittelun toimeksiantoihin ei sisälly päiväkotien uudiskohteet, joita varten on voimassa oleva puitesopimusjärjestely.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Järvenpää (K186)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

04400 Järvenpää

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää kohteiden LVIA-suunnittelua soveltaen hankekohtaisesti Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 (RT 10-11290) ja palvelun kuvauksessa, liite 2, erikseen mainittuja tehtäviä sekä hankekohtaiset erityistehtävät. Tilaajan tavoitteena on löytää suunnittelijoita, jotka ovat valmiita työskentelemään asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti. Toimeksiannot sisältävät maankäyttö- ja rakennuslain 120 c-e § mukaisen LVIA-suunnittelun sekä hankekohtaisissa tarjouspyynnöissä liitteineen mainitut tehtävät. Hankkeiden suunnittelutehtävien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät hankekohtaisesti soveltaen pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen laatimaa ohjeistusta (https://www.pksrava.fi) ja Ympäristöministeriön ohjetta rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015). Kohteet suunnitellaan kokonaisuudessaan tietomallintamalla. Hankkeissa noudatetaan Kuivaketju10 -menettelyä (www.kuivaketju10.fi) ja Terve Talo -kriteeristöä, soveltuvin osin (kriteeristö määritellään tarkemmin hankekohtaisesti), joissa mainitut vaatimukset täytetään suunnittelussa. Toimeksiantoihin sisältyy kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan osallistuminen Kuivaketju10-menettelyn mukaisesti. Hankkeissa käytetään erikseen hankekohtaisesti sovitun mukaisesti suunnittelun kannustimena ns. milestone- eli välitavoitemallia liitteessä 3. Kaupallinen malli, esitetyllä tavalla. Arviointi perustuu koko suunnitteluryhmän onnistumiselle. Edellytyksenä on, että kaikki hankkeen suunnittelijat ovat sitoutuneet vastaavaan menettelyyn. Hankkeiden työkieli on suomi. Alustavasti ensimmäinen puitejärjestelyllä toteutettava hanke on Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) -hanke: - Investoinnin arvioitu kokonaisarvo yli 40 M€ - Suunnittelun aloitus vuoden 2019 aikana. - Suunnittelutehtävän vaativuusluokka on poikkeuksellisen vaativa ja sisältää sekä uudisrakentamista ja korjausrakentamista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:11.11.2019 - 10.11.2020
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Katso kohta II.1.4. Lyhyt kuvaus.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): ja
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Katso kohta II.1.4. Lyhyt kuvaus.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Kts. tarjouspyyntöaineisto liitteineen.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 10

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka