«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Ranuan kunta : Ranuan monitoimikeskuksen KVR-urakka

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019260
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-444793
Anbudsansökningar 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ranua?id=252442&tpk=e8d49a0b-b6e9-416d-923a-11df9f651cd6

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ranuan kunta
Nationellt registreringsnummer:0191974-8
Postadress:Aapiskuja 6 B
Postnummer:97700
Ort:Ranua
Land:Finland
Kontaktperson:Risto Niemelä
Telefon:+358 407049623
E-post:risto.niemela@ranua.fi
Nuts-kod:Ranua (K683)
Allmän adress: (URL)http://www.ranua.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ranua

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ranua?id=252442&tpk=e8d49a0b-b6e9-416d-923a-11df9f651cd6
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ranuan monitoimikeskuksen KVR-urakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7), Utformning och uppförande (IA01-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Ranuan kunta on päättänyt toteuttaa uuden monitoimikeskusrakennuksen uudisrakennuksena. Rakennuksessa tulee toimimaan Ranuan kunnan päiväkoti, esiopetus, Ranuan peruskoulu (luokka-asteet 1-9) sekä Ranuan lukio ja kirjasto. Lisäksi tiloja käyttävät iltakäyttäjät, joihin kuuluu mm. kansalaisopisto. Monitoimikeskus toteutetaan KVR-urakkana sisältäen suunnittelun, lupien hakemisen, rakentamisen ja purkamisen asiakirjojen mukaisesti. Alustavan aikataulun mukaisesti rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2020. Kohteen tulee olla valmis syyslukukaudelle 2022.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Ranua (K683)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ranuan kunnan keskusta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Olemassa olevan Kirkonkylän koulun tontille rakennetaan uusi koko Ranuan perusopetuksen ja lukio toiminnan sekä varhaiskasvatuksen ja kirjaston tilat (jäljempänä ”Monitoimikeskus”). Vanha sisäilmaongelmainen Kirkonkylän koulu puretaan osin ennen rakentamisen aloittamista kesän 2020 aikana ja osin uuden koulun valmistuttua. Tontilla olevat väistötilat ovat käytössä rakentamisen aikana ja jäävät käyttöön myös osin koulun valmistuttua. Kirkonkylän koulun purkaminen ja pihatöiden loppuunsaattaminen sisällytetään urakkaan. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5000 brm2. Hanke toteutetaan kvr-urakkana, jossa valittu tarjoaja vastaa suunnittelusta ja hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan. Hankkeen aikataulutavoitteena on, että tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen tehdään lokakuussa 2019, neuvottelut käydään lokakuussa 2019 – tammikuussa 2020 ja hankintapäätös tehdään maalisuussa 2020. Hankintasopimus (urakkasopimus) allekirjoitetaan huhtikuussa 2020. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on kesällä 2020 ja tavoitteena on, että monitoimikeskus voidaan ottaa käyttöön kesällä 2022 siten, että koulu- ja päiväkotitoiminta voidaan käynnistää elokuusta 2022. Edellä esitetty aikataulu tarkentuu hankinnan ja hankkeen edetessä. Tilaaja käyttää hankinnassa tarjouspalkkiota.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
12000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:30 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
eller planerat lägsta antal:3
och högsta antal:5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme (3) - viisi (5) ehdokasta, paitsi mikäli soveltuvia ehdokkaita on vähemmän kuin 3. Ehdokkaita valitaan enintään viisi, jotta hankkeen kehittäminen pysyy tehokkaana. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin 5, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena arviointikriteereitä. Arviointikriteerit kerrottu tarkemmin kohdassa Muut ehdot.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoajilta edellytetään, että näillä on hankkeen kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseksi ja että nämä ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan: 1. Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2. Yritys on maksanut verot ja tarjoajalla ei ole verovelkaa. 3. Eläkevakuutus on otettu otettu ja eläkevakuutusmaksut suoritettu ja erääntyneitä maksamattomia eläkemaksuja ei ole. 4. Yritys on merkitty kaupparekisteriin (Suomessa) tai sijoittumismaansa lainsäädännön mukaiseen ammatti- tai elinkeinorekisteriin. 5. Yritys on työehtosopimuksen piirissä tai keskeiset työehdoista on muuten kirjattu. 6. ESPD-lomakkeen mukaiset ehdot on täytetty. 7. Tapaturmavakuutuksesta on otettu. 8. Vastuuvakuutuksesta on otettu. Tarjoajalla on hankinnan kohteen kannalta relevantti toiminnan vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintään 1.000.000 euroa per vahinko. Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. 9. Työterveyshuolto on järjestetty. Osallistumishakemuksen liitteenä tulee em. velvotteiden täyttymisestä ESPD-lomake sekä vakuutustiedot. Selvitykset eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhoja. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan vastaavat selvitykset uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n tai tilaajavastuu.fi yritystietopankista tulostettu tieto niiltä osin, kuin edellä vaaditut selvitykset käyvät niistä ilmi.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

1. Kolmen viimeisen tilikauden liikevaihdon keskiarvon tulee olla vähintään 15.000.000 EUR. 2. Luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään esim. Suomen Asiakastieto Oy:n rating AA tai vastaava

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Suunnitteluryhmän soveltuvuutta koskevat vaatimukset Hankkeelle on esitettävä pääsuunnittelija ja pääsuunnittelijan varahenkilö. Molemmilla esitettävillä henkilöillä tulee olla: - Arkkitehdin koulutus ja yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta pääsuunnittelijan tehtävistä - Toiminut pääsuunnittelijana viimeisen kymmenen vuoden (toteutussuunnittelu on valmistunut vuosina 2009-2019) aikana vähintään kahdessa >3.000 brm2 kokoisessa opetus/kasvatustoimintaan valmiiksi suunnitellussa rakennushankkeessa. - Pääsuunnittelija saa kuulua ainoastaan yhden tarjoajan suunnitteluryhmään. Hankkeeseen on esitettävä arkkitehtisuunnittelusta vastaava / projektipäällikkö. Ark-kitehtisuunnittelusta vastaavalla tulee olla: - Arkkitehdin koulutus ja yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta ope-tus/kasvatustoimintaan toteutettujen rakennusten arkkitehtisuunnittelusta - Toiminut arkkitehtisuunnittelusta vastaavana viimeisen kymmenen vuoden (toteutussuunnittelu on valmistunut vuosina 2009-2019) aikana vähintään kahdessa >3.000 brm2 kokoisessa ope-tus/kasvatustoimintaan valmiiksi suunnitellussa rakennushankkeessa. - Pääsuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava voivat olla sama henkilö, jolloin henkilön on täytettävä molempia koskevat vaatimukset. Hankkeeseen on esitettävä LVI-suunnittelusta vastaava. LVI-suunnittelusta vastaavalla tulee olla: - LVI-insinöörin koulutus ja yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta LVI-suunnittelun vastaavan tehtävistä - Toiminut LVI-suunnittelusta vastaavana viimeisen kymmenen vuoden (toteutussuunnittelu on valmistunut vuosina 2009-2019) aikana vähintään yhdessä > 3.000 brm2 kokoisessa opetus/kasvatustoimintaan valmiiksi suunnitellussa uudisrakennushankkeessa. Toteutusorganisaation soveltuvuutta koskevat vaatimukset - Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävä pääurakoitsija on toiminut viimeisen viiden vuoden (valmistunut/valmistuu vuosina 2014-2019) aikana pääurakoitsijana vähintään kahdessa >3.000 brm2 kokoisessa opetus/kasvatustoimintaan suunnittelussa rakennushankkeessa ja/tai julkisena hankintana toteutetussa rakennushankkeessa. Laajuusvaatimus ( >3.000 brm2) koskee myös julkisena hankintana toteutettuja rakennushankkeita. - Hankkeelle on esitettävä projektinjohtaja. Projektinjohtajalla tulee olla vähintään rakennusalan teknikon koulutus, vähintään 5 vuoden kokemus suunnittelun sisältävästä rakennusprojektin johtamis-, projektipäällikön tai työpäällikön tehtävästä. Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana (valmistunut/valmistuu vuosina 2009-2019) kokemus vähintään kahden >3.000 brm2 kokoisen kvr-muotoisen projektin hoitamisesta edellä mainituissa tehtävissä (suunnittelun käynnistymisestä vastaanottoon). - Hankkeelle on esitettävä suunnittelupäällikkö. Suunnittelupäälliköllä tulee olla vähintään rakennusalan teknikon koulutus ja vähintään 5 vuoden kokemus suunnittelun sisältävästä rakennusprojektien suunnittelupäällikön tai suunnittelun ohjaamisen tehtävistä. - Projektinjohtaja ja suunnittelupäällikkö voivat olla sama henkilö, jolloin henkilön on täytettävä molempia koskevat vaatimukset. - Hankkeelle on nimettävä vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus, vähintään 5 vuoden kokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja kahden >3.000 brm2 kokoisen projektin hoitamisesta. Tarjoajan on liitettävä osallistumishakemukseensa referenssiluettelo em. vähimmäisvaatimusten täyttymisen toteamiseksi. Referensseissä tulee ilmoittaa hankkeen nimi, laajuus, rakennustyyppi, arvo, ajankohta ja tilaaja yhteystietoineen. Suunnitteluryhmään ja toteutusorganisaatioon kuuluvista henkilöistä tulee lisäksi ilmoittaa nimi, koulutus, oppilaitos, valmistumisvuosi, valmistumisen jälkeinen kokemus tehtävästä (vuotta ja kuukautta).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka