«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä : Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

20.09.2019 09:20
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019257
Anbud 16.10.2019 klo 15.00 senast under adress:
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 0283116-6 /
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Talouspalvelut
"Tilintarkastuspalvelut"Seija Ylitalo
Eskoontie 52
60280
Seinäjoki
Puh. +358504746706
Fax. +35864142660

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
FO-nummer 0283116-6
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Talouspalvelut
Kontaktpersoner Seija Ylitalo
Gatuadress Eskoontie 52
Postnummer 60280
Postanstalt Seinäjoki
Land Finland
Telefon +358504746706
E-postadress kirjaamo@eskoo.fi
Fax +35864142660
Webbadress (URL) www.eskoo.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
"Tilintarkastuspalvelut"
Kort beskrivning av upphandlingen

Tarjous pyydetään kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisista tilintarkastukseen kuuluvista ja tarjouspyynnössä erikseen mainituista tehtävistä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Tjänster i samband med i lag föreskriven revision. (79212300-6)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Seinäjoki (K743)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2025

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on selvitetty tarjouspyynnössä.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Selvitetty tarjouspyynnössä.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjouspyyntö ja osa liitteistä on tämän ilmoituksen liitteenä.

Tilintarkastajasta päätetään marraskuussa 2019 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
16.10.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2019

Ytterligare upplysningar

-

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Tarjouspyyntö 2020-2025 Tilintarkastus.pdf

Perussopimus.pdf

Hallintosääntö.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka