«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkodit : Kiinteistönhoitopalvelut

19.09.2019 12:50
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019247

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkodit
FO-nummer 1756421-6
Kontaktpersoner Jarmo Hoikkala
Gatuadress Kanankatu 3
Postnummer 39700
Postanstalt Parkano
Land Finland
Telefon +358447865662
E-postadress jarmo.hoikkala@parkano.fi
Fax +3580344331
Webbadress (URL) http://www.parkano.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/parkano?id=254069&tpk=34ae0542-ed95-4c4e-b99d-52dd6aef7eb4
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Kiinteistöosakeyhtiö
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kiinteistönhoitopalvelut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
254069
Kort beskrivning av upphandlingen

Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkodit kilpailuttaa kiinteistönhoitopalvelut. Tämä kilpailutus sisältää hoito- ja huoltopalvelut sekä ulkoalueiden hoitopalvelut. Sopimus tehdään 3 vuodeksi. Yhden optiovuoden käyttö on mahdollista. Tarjouspyyntö koskee 1 kappaletta vanhusten – ja vammaisten palvelutalo-kiinteistöä, joka sijaitsee Parkanon keskustassa, osoitteessa Kanankatu 3, 39700 Parkano. Tarjoajan tulee tutustua kohteisiin ja niiden olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista paikan päällä, hankintayksikön edustajan läsnä ollessa. Kohteiden esittelytilaisuus pidetään 10.10.2019 klo 12.00 alkaen Parkanon kaupungintalolla, Parkanontie 37.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Parkano (K581)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2023

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 1 Tarjoaja on huolehtinut tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista: - Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - Kaupparekisteriote, - Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä, - Todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, - Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, - Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. Todistukset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia. 2 Tarjoajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 3 Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan toteuttamiseen. 4 Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työturvallisuuteen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Kts. edellinen kohta

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Valinnan tekee KOY Väistön Ryhmäkodit hallitus

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (70)
  2. Laatu (30)
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
30.10.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Tarjous laaditaan suomen kielellä tarjouspyynnön liitteenä toimitettavalle lomakkeelle. Tarjoushinnat sekä muut tarjousten vertailuun vaikuttavat tiedot annetaan Cloudia -portaalin tarjouslomakkeella. Tarjouksen antaja sitoutuu toimittamaan muut toimintaansa liittyvät tiedot pyydettäessä. Teknisesti on mahdollista toimittaa tarjouksen liitteet ja erilaiset selvitykset postitse erillisenä lähetyksenä osoitteella Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka