«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försvar och säkerhet):
Puolustusvoimat : KYKY TAVOITETILAN MÄÄRITTELYTYÖ

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019169
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-444587

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2009/81/EY (Försvar och säkerhet)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:PL 69
Postnummer:33541
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:purchase3.fdflogcom@mil.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Puolustus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KYKY TAVOITETILAN MÄÄRITTELYTYÖ
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kansallisen Yhteistoiminnan Koulutus Ympäristön (jäljempänä ”KYKY”) tavoitetilan

määrittely Koulutus2020 -ohjelman mukaisesti.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 998000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Työn tavoitteena on määritellä, kokeilla ja demonstroida kyseisten teknologiaratkaisujen mahdollisuuksia toimia ratkaisuna uuden kehittämisohjelman 2021 - hankkeissa ja projekteissa. Työllä tuetaan koulutusosastoa systeemisuunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa ja tulevaisuuden järjestelmäkehityksen suuntaviivojen ja toimintamallien laadinnassa. Tällä hankinnalla jatketaan jo aloitettua KYKY tavoitetilatyötä ja varmistetaan työn loppuunsaattaminen.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
KYKY TAVOITETILAN MÄÄRITTELYTYÖ

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
18.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Accenture Oy
Nationellt registreringsnummer:0718166-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:998000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019

Bilaga D3 - Försvar och säkerhet

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Hankintaan sovelletaan puolustus- ja turvallisuushankintalakia. Kyseessä on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2mom. 2 kohdan mukainen EU-kynnysarvon ylittävä puolustus- ja turvallisuushankinta. Hankittava määrit-telytyö kohdistuu Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon 2019/C 95/01 ML 21.a kohdan mukaisiin ohjelmistoihin, jotka on laadittu so-tilaalliseen käyttöön. Näitä järjestelmiä varten tuotetaan, niissä laaditaan se-kä käsitellään lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) tarkoittamia salassa pidettäviä ja turvallisuusluokiteltuja tietoja. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä kyseessä olevaa puolustustarvikekokonaisuutta ei voitaisi käyttää tarkoituksenmukaisesti ilman hankinnan kohteena olevia palveluita.

Hankintamenettelynä on puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen suorahankinta teknisestä syystä. Työssä keskeistä on simulaattorijärjestelmien kansallisen ja kansainvälisen yhteis-toimintakyvykkyyden kehittäminen ja se liittyy rinnakkain tapahtuvaan varsinaisten suorituskykyjen kehittämiseen. Accenturen asiantuntijoille on Puolustusvoimien systeemisuunnittelu- ja arkkitehtuurityön kautta muodostunut osaaminen ja kokemus joka keskeistä tälle määrittelytyölle jotta simulaattorijärjestelmät ovat yhteensopivia todellisten suorituskykyjen kanssa.

«« Tillbaka