«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Kuvantaminen : Magneettikuvauslaitteistojen hankinta HUS Kuvantamiseen

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019143
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440346
Anbud 28.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=253472&tpk=dc7726b0-12a2-474f-9bed-cab8c57c1a31

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Kuvantaminen
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kari Sippola
E-post:kari.sippola@hus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=253472&tpk=dc7726b0-12a2-474f-9bed-cab8c57c1a31
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Magneettikuvauslaitteistojen hankinta HUS Kuvantamiseen
Referensnummer:
HUS 236-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
MRT-utrustning. (33113000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kahden (2 kpl) 1.5T magneettikuvauslaitteen hankinta HUS Kuvantamisen Meilahden kolmiosairaalaan magneettikuvausyksikköön sekä Lohjan sairaalan röntgenosastolle vuonna 2020, sekä optiolaitteen hankintamahdollisuus vuodelle 2021. Hankinnan kohde ja rajaukset on kuvattu hankekuvauksen liitteessä 1. Tarjouspyyntö on ehdollinen, kunnes HUS Kuvantamisen 2020 investointi-ohjelma on hyväksytty HUSin hallintoelimissä ja hankkeen rahoitus on varmistunut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso liite 1: Hankinnan kohteen kuvaus

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:120 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

HUS Kuvantaminen varaa optiohankintamahdolli-suuden tämän kilpailutuksen perusteella vuoden 2021 magneettikuvauslaitteiston kilpailutukseen (max 1 magneettikuvauslaitteisto, varustelutaso Lohja) Varataan oikeus optioihin edellyttäen, että hankinnalle tullaan saamaan tarvittavat määrärahat. Tilaaja päättää lisähankintamahdollisuuden käyttämisestä erikseen.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Asia on kuvattu kohdassa II.2.7

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
28.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.6.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:28.10.2019 12:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Mikäli tarjoaja antaa rinnakkaisen tarjouksen, niin tarjoajan tulee tehdä rinnakkainen tarjous siten, että se täyttää tarjoupyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet. Rinnakkainen tarjous on aina erillinen oma tarjouksensa. Rinnakkaisia tarjouksia saa antaa enintään kolme kappaletta. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS-Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaiki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka