«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Ålands landskapsregering : Färjetrafik Åva-Osnäs 2020-2022

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019094
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441081
Anbud 07.11.2019 senast under adress:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47234

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer:0145076-7
Postadress:PB 1060
Postnummer:22111
Ort:Mariehamn Åland
Land:Finland
Kontaktperson:Sten Schauman
Telefon:+35 825-000
E-post:sten.schauman@regeringen.ax
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI2)
Allmän adress: (URL)http://www.regeringen.ax
Upphandlarprofil: (URL)http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47234

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47234

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Färjetrafik Åva-Osnäs 2020-2022
Referensnummer:
ÅLR 2019/5852
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Färjetransport. (60610000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Åva på Brändö, Åland och Osnäs i Gustavs, fasta Finland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en driftsentreprenad, där Beställaren tillhandahåller en färja, M/S Viggen, och Entreprenören ansvarar för bemanningen samt löpande driftskostnader, förutom bränslekostnader.

Entreprenören ska ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska oavkortat överföras till Beställaren. Entreprenören erhåller i efterskott en provision om 7% av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3100000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Färjetransport. (60610000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Åva på Brändö, Åland och Osnäs i Gustavs, fasta Finland. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en driftsentreprenad, där Beställaren tillhandahåller en färja, M/S Viggen, och Entreprenören ansvarar för bemanningen samt löpande driftskostnader, förutom bränslekostnader.

Entreprenören ska ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska oavkortat överföras till Beställaren. Entreprenören erhåller i efterskott en provision om 7% av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice. Eventuella klagomål skall diskuteras och åtgärdas tillsammans med Beställaren.

Entreprenören ska även driva caféet på M/S Viggen eller anlita underentreprenör.

Beställaren uppbär ingen hamnavgift för hamnarna på linjen. Entreprenören har även en avgiftsfri tillgång till el för fartygets behov vid färjhamnarna. Entreprenören bekostar och ansvarar själv för all avfallshantering hänförlig till entreprenaden samt för införskaffande/tömning av det vatten som behövs för att utföra entreprenaden. Entreprenören ansvarar för och bekostar även oljeavfallshanteringen.

Anbudsgivaren uppmanas att bekanta sig på plats med färjetrafiken, färjehamnarna och farlederna.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
3100000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:27 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 31.08.2021. Om optionen deklareras för kortare period är 18 månader, kan beställaren efter 31.08.2021 deklarera ytterligare optionsmånader inom den totala optionstiden på 18 månader. Beställaren ska dock deklarera nya optionsmånader senast 6 månader före ny optionstid börjar.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avtalstiden är ca tjugoen (21) månader med option om förlängning i en (1) till aderton (18) månader, planerad avtalsstart 3.6.2020 och sista avtalsdag 28.2.2022. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 31.08.2021. Om optionen deklareras för kortare period är 18 månader, kan beställaren efter 31.08.2021 deklarera ytterligare optionsmånader inom den totala optionstiden på 18 månader. Beställaren ska dock deklarera nya optionsmånader senast 6 månader före ny optionstid börjar.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se anbudsförfrågan

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
7.11.2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:8.11.2019 08:00
Plats: Ålands landskapsregering

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Banbyggarvägen 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 29-5643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 29-5643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka