«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Pohjatutkimukset Uudenmaan ELYn alueella 2019-2023 (puitesopimus)

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019029
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438798
Anbud 21.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251490&tpk=abd53508-6085-419b-bba2-6f6251a31cc2

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 36
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Kirsi Pätsi
Telefon:+358 295021331
E-post:kirsi.patsi@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://www.ely-keskus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251490&tpk=abd53508-6085-419b-bba2-6f6251a31cc2
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pohjatutkimukset Uudenmaan ELYn alueella 2019-2023 (puitesopimus)
Referensnummer:
UUDELY/8900/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyviä muita erillistehtäviä ja laboratoriotutkimuksia Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta ra- hoittajana voivat olla myös Uudenmaan ELYn alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) kunnat.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2800000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kanta-Häme (FI1C2) , Päijät-Häme (FI1C3) , Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueet.

Päijät-Häme Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella mm. seuraavia tehtäviä: - Erilaisia maaperä- ja pohjatutkimuksia - Näytteiden otto maa- ja kallioperästä sekä tien rakennekerroksista - Pohjavesiputkien asentaminen ja luenta - Koekuoppien kaivaminen - Kaivokorttien laatiminen - Johtojen ja kaapelien näytöt - Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen - Vuoropuhelu maanomistajien kanssa - Erilaisia laboratoriotutkimuksia maaperä- ja pohjatutkimuksiin liittyen - Pohjatutkimusten työraporttien laatiminen - Muita vastaavia pohjatutkimuksiin liittyviä tehtäviä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
2800000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 6

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 13:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Ei julkinen

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka