«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : PIR ELY/Liikenne: Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. Osa A Tiensuunnittelu, Osa B Sillansuunnittelu, Osa C Esisuunnittelu

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018898
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436515
Anbud 21.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 296
Postnummer:33101
Ort:TAMPERE
Land:Finland
Kontaktperson:Heikki Koski
Telefon:+358 295036251
E-post:heikki.koski@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Maanteiden hallinnointi, ylläpito & kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
PIR ELY/Liikenne: Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. Osa A Tiensuunnittelu, Osa B Sillansuunnittelu, Osa C Esisuunnittelu
Referensnummer:
PIRELY/6444/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tilaaja teettää puitesopimuksella infrahankkeiden suunnitelmia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä ja -selvityksiä Pirkanmaan alueella vuosina 2020-2022. Puitesopimus ja sen nojalla teetettävät tehtävät jakautuvat kolmeen osaan seuraavasti, jotka sisältävät seuraavia tehtäviä: Osa A Tiensuunnittelun toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut Osa B Sillansuunnitelun toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut Osa C Esisuunnittelun toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
högsta antal delkontrakt:3

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. 0sa A Tiensuunnittelu
Del nr:
Osa A
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pirkanmaan maakunnan alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tehtävä käsittää Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella yksilöimättömien infrahankkeiden suunnitelmien (yleissuunnitelmat, tiesuunnitelmat, rakennussuunnitelmat, parantamissuunnitelmat) sekä niihin liittyvien asiantuntijatehtävien ja -selvitysten laadintaa. Lisäksi voidaan teettää tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä kuten: - tutkimus- ja kehitystehtäviä - muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (esiselvitykset, kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit, suunnitelmien tarkastukset jne.) - muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja - avustavia tehtäviä

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
3000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa optiona 1 vuosi.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Puitesopimus tehdään neljän konsultin kanssa.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. 0sa B Sillansuunnittelu
Del nr:
Osa B
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pirkanmaan maakunnan alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tehtävä käsittää Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella yksilöimättömiin siltoihin liittyvät tarkastus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät. Tehtävään sisältyvät kaikki työvaiheet silta-, laituri- ym. tarkastuksista ja suunnittelusta rakentamista palvelevaan detaljisuunnitteluun. Myös havainnollistaminen voi sisältyä suunnitteluun. Lisäksi voidaan tilata sillansuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä kuten: - tutkimus- ja kehitystehtäviä - muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (esiselvitykset, kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit, suunnitelmien tarkastukset jne.) - vesilain mukaisten lupien valmistelutehtäviä - muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
1300000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa optiona 1 vuosi.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Puitesopimus tehdään neljän konsultin kanssa.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. 0sa C Esisuunnittelu
Del nr:
Osa C
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pirkanmaan maakunnan alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tehtävä käsittää yksilöimättömiä esisuunnitteluun ja liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liittyviä selvitys-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi seuraavista aihealueista: • liikennejärjestelmätyö ja liikenneverkkoselvitykset • liikenneturvallisuus • liikennetekniikka ja liikenteen hallinta • maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitykset • toimintaympäristötieto • luonto—ja ympäristöselvitykset • asiakastarpeet ja palvelutaso, asiakasvuorovaikutus • tiestön hoito ja ylläpito • varareitti- ja erikoiskuljetusreittiasiat • esiselvitykset ja aluevaraussuunnitelmat • tienpidon hankeohjelmointi, hankeperustelut • tienpidon perusteluviestinnän materiaalit • elinkeinoelämän kuljetukset • joukkoliikenne • tulevaisuuden liikennepalvelut • mobiilit palvelut, tietopalvelut • yksittäisten väylähankkeiden tarveselvitykset sekä esi- ja toimenpidesuunnitelmat • liikennevaloihin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat .

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
2000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa optiona 1 vuosi.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Puitesopimus tehdään neljän konsultin kanssa.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 4

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 13:10
Plats: Pirkanmaan ELY-keskus

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka