«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Kokonaissuunnittelu, uudisrakennus, Kaarela, Heka Maununnevantie 3

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018892
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-436492
Anbud 11.11.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=252888&tpk=ee1779e3-3322-4d42-8ce6-6a0ce0a97070

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Kimmo Antola
E-post:kimmo.antola@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=252888&tpk=ee1779e3-3322-4d42-8ce6-6a0ce0a97070
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kokonaissuunnittelu, uudisrakennus, Kaarela, Heka Maununnevantie 3
Referensnummer:
2825001037
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Helsingin Kaarelaan toteutettavien asuinkerrostalojen ja autohallin kokonaissuunnittelu pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Suunnitteluryhmä sisältää arkkitehti-, rakenne-, piha-, LVI-, rakennusautomaatio-, sähkö-, akustiikka- ja paloturvallisuussuunnittelutehtävät. Rakennesuunnitteluun sisältyy purkutyösuunnitelman teko. Suunnittelukokonaisuuteen lukeutuvat seuraavat kohteet: - Tontti 33037/2, Heka Kaarela Maununnevantie 3, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

KOHTEEN TIETOJA: Kilpailun kohde: Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kaarelan kaupunginosassa Maununnevan osa-alueella. Kortteliin 33037 sijoittuu valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona Heka Kaarela Maununnevantie 3. Vuokra-asuntokohteen keskipinta-alatavoite on noin 50-55 m². Suunnittelukohteen kokonaishuoneistopinta-ala on noin 6880 htm². Hankesuunnitelmat tilaohjelmineen on jo laadittu, huomioitava muutokset "II.2.14) Lisätiedot" -kohdassa. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset täyttävät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ehdot ja ARA:n hyväksymä hintataso. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. Suunnittelun tavoitteet: - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset - hyvä hinta-laatusuhde - julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus Rakennuksen runkoratkaisu: - betonielementtirunko - välipohjat pääosin ontelolaattoja - parvekelaattoja ei saa tukea maasta umpinaisin sivuseinin (kaava) Asemakaavan mukaisesti korttelissa on rakennusoikeutta 8600 k-m². Kerrosluku vaihtelee neljästä kuuteen. Autopaikat tullaan sijoittamaan tontille maantasopysäköintiin. Alustava aikataulu: - hankesuunnitelma, tehty 7.8.2017 - ehdotussuunnittelu alkaa 11/2019 - rakennuslupa vireille 6/2020 (sakollinen välitavoite) - suunnitteluaika 11 kk - urakkakilpailun aloitus on 10/2020 - rakentamisen arvioitu aloitus on 3/2021 - rakennusaika-arvio purkuineen 6+20 kk Aluekuvaus: Tontti rajautuu koillispuolelta Maununnevantiehen ja kaakkoispuolelta Kasemattikujaan. Tontin lounaispuolella on Kasemattikallio, jossa on suojeltuja sodan ajan jäänteitä, linnoituslaitteita. Muinaismuistolain alaiset laitteet on merkitty Museoviraston suosituksien laajuudessa muinaismuistoalueeksi sm-merkinnällä. Tontilla maasto nousee kohti Kasemattikalliota. Alue on asemakaavassa puistoaluetta. Alueen vetovoima- ja identiteettitekijä on oleva pientalomaisen asuinalueen rauhallisuus sekä keskuspuiston välitön läheisyys virkistysmahdollisuuksineen. Julkinen liikenne perustuu HSL:n busseihin. Alueelle on laadittu asemakaava (12499), joka on saanut lainvoiman lokakuussa 2018.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu80
Pris 20
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:38 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

tarkennuksia; - kaava (12499) lainvoimainen, 12.10.2018 - asuntojen keskipinta-alatavoite; 50-55m2 - tilaohjelmaan tulevat tarkennukset: - tekniset tilat kasvavat - bruttotehokkuusluku hieman koholla (tavoite 1,5) - energiatehokkuuden tavoitetasot muuttuneet (ks. tate-tavoitteet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp (endast vid tjänsteupphandling)
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g § Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48 §

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimusluonnoksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
11.11.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:11.11.2019 12:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka