«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Väylävirasto : IR194937 Luima, kaksoisraiteen ulkolaiteurakka (ULU)

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018665
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-437186
Anbud 21.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwRLxPMYrtIydZafiYPZBMz7eZGq%2BGF7KjOsZRCKEuacpLnk2zJ9hp

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jouni Vauhkonen
Telefon:+358 295343268
E-post:jouni.vauhkonen@vayla.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwRLxPMYrtIydZafiYPZBMz7eZGq%2BGF7KjOsZRCKEuacpLnk2zJ9hp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYwRLxPMYrtIydZafiYPZBMz7eZGq%2BGF7KjOsZRCKEuacpLnk2zJ9hp
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
IR194937 Luima, kaksoisraiteen ulkolaiteurakka (ULU)
Referensnummer:
VÄYLÄ/4937/02.01.08/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten." (45230000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Urakka sijaitsee Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella Karjalan radalla (Rataosa 1703, Luumäki-Lappeenranta-Parikkala) kmv 305+050 – 325+320.

Urakassa rakennetaan ulkolaitteet LUIMA -hankkeen kaksoisraiteen osuudelle.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Trafikledningsutrustning för järnvägar. (34632000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Joutseno - Imatra tavara -rataosa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakka sijaitsee Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella Karjalan radalla (Rataosa 1703, Luumäki-Lappeenranta-Parikkala) kmv 305+050 – 325+320.

Urakan päätyövaiheita on mm:

- Uusien ulkolaite-elementtien rakentaminen, paikalleen asentaminen ja käyttökuntoon virittäminen turvalaitesuunnitelmien mukaisesti.

• Turvalaitekaapit

• Pääopastimet, esiopastimet, raideopastimet

• Akselinlaskentapisteet

• Vaihteenkääntömoottorien ja sähkökääntöisten raiteensulkujen kytkennät

• Paikalliskääntöpainikekotelot

• Baliisit:

- Turvalaitekaapelointi em. elementeille,

- Turvalaitteiden maadoitusten asentaminen,

- Yhteistoimintatestaaminen (SIT) järjestelmätoimittajan kanssa,

- Osallistuminen käyttöönottotarkastuksiin ja tarvittavien säätöjen/muutoksien yms. asennustöiden suorittaminen käyttöönottotarkastuksen aikana,

- Kuitukaapelointi laitetilojen välille,

- Radan merkit turvalaitteille,

- Vanhojen pois käytöstä jäävien ulkolaitteiden purkaminen ja toimittaminen kierrätykseen,

- Pois käytöstä jäävien turvalaitekaapeleiden katkaisu, tulppaus ja merkintä,

- Rakennusalueen siivous töiden päättyessä urakkaan liittyvien töiden osalta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:38 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 13:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019
«« Tillbaka