«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus : LVIA- ja sähkösuunnittelun puitesopimus 2019-2022

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018628
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-428776
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=251058&tpk=a5379205-fd45-4ebd-a355-aecd74cdfdd2

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Nationellt registreringsnummer:0203263-9
Postadress:Kuningattarenkatu 15B
Postnummer:07900
Ort:Loviisa
Land:Finland
Kontaktperson:Emilia Pettersson
Telefon:+358 440555826
E-post:emilia.pettersson@loviisa.fi
Nuts-kod:Loviisa (K434)
Allmän adress: (URL)http://www.loviisa.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/loviisa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=251058&tpk=a5379205-fd45-4ebd-a355-aecd74cdfdd2
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
LVIA- ja sähkösuunnittelun puitesopimus 2019-2022
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ingenjörstjänster. (71300000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa, sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1.000.000 €. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai usempi osatehtävä. Suunnittelun osatehtävät: 1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio 2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 4. toteutusaikainen valvonta 5. Loppudokumentaatio

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster. (71240000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Loviisa (K434)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa, sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1.000.000 €. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai usempi osatehtävä. Suunnittelun osatehtävät: 1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio 2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 4. Toteutusaikainen valvonta 5. Loppudokumentaatio Loppudokumentaatio on ladattava BEM-järjestelmään, Loviisan kaupungin käyttämään sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään. Tilaajan edustajana tilapalvelun sopimusteknisissä asioissa on tilapäällikkö. Tilapalvelun osalta yksittäistä toimeksiantoa ohjaa ja valvoo tilapäällikön nimeämä henkilö. Kyseessä on puitejärjestely, jota kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä ilmoituksessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatuperusteet on ilmoitettu vähimmäisvaatimuksina.0
Pris 100
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 vuoden optiovuodella. Tilaaja ilmoittaa optiovuoden käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouksen antajan on kuuluttava kaupparekisteriin, arvonlisäverorekisteriin sekä työnantajarekisteriin, mikäli palkattua työvoimaa käytetään. Suunnittelutehtäviin osallistuvat vastuulliset henkilöt tulee nimetä ja heidän rikosrekisterinsä on toimitettava ennen suunnittelijoiden valintapäätöstä hankintayksikölle.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Lopullinen puitesopimus eli hankintasopimus tehdään vähintään kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kanssa ja enintään viiden (5) kanssa.Tilaaja järjestää minikilpailutuksen sopimustoimittajien kesken kun hankkeenkokonaishinta on arvoltaan noin 200.000 € - 1.000.000 €. Minikilpailutuken valinnasta tehdään hankintapäätös joka annetaan tiedoksi asianosaisille.

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 13:00
Plats: Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka