«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a : Musiikkitalon terassikatoksen urakka

20.09.2019 11:37
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018482
Anbud 18.10.2019 klo 14.00 senast under adress:
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Miikka Kotola
Puh. +358405817473

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a
FO-nummer 1962625-7
Kontaktpersoner Marko Oittinen
Gatuadress Mannerheimintie 13a
Postnummer 00100
Postanstalt Helsinki
Webbadress (URL) https://www.musiikkitalo.fi/
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas

Annan adress:

Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kontaktpersoner Miikka Kotola
Telefon +358405817473
E-postadress miikka.kotola@ains.fi
Typ av upphandlande enhet
Statligt affärsverk

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Musiikkitalon terassikatoksen urakka
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankintaan sisältyy Musiikkitalon Kansalaistorin puoleiselle pihalle toteutettavan uuden teräs- ja lasirakenteisen terassikatoksen ja myyntipisteen toteuttaminen. Tarkemmin hankinta on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 30.4.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

1) Tarjoajayrityksen tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset tulee täyttyä.

2) Tarjoajayrityksen taloudellinen tilanne ja vakavaraisuus on oltava riittävä hankinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseen. Taloudellisen tilanteensa osoittamiseksi tarjoajan vuotuisen liikevaihdon keskiarvo kahdelta viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta kohteena olevalta toimialalta on ollut vähintään yhtä suuri kuin tarjouksen arvonlisäveroton kokonaishinta.

3) Tarjoajayrityksellä on oltava riittävästi kokemusta hankinnan kohteena olevan urakan.

toteuttamisesta. Kokemuksensa osoittamiseksi tulee tarjoajayrityksellä todistettavasti olla kaksi (2) referenssihanketta, joissa tarjoaja on toiminut rakennustyön lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana ja joka on vastaanotettu enintään viiden vuoden aikana tarjouksen määräajasta sekä kaks (2) referenssihanketta, joissa tarjoaja on toiminut rakennustyön lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana, joka on vaatinut rakennuslupaa ja joka on vastaanotettu enintään viiden vuoden aikana tarjouksen määräajasta. Referenssihankkeet voivat olla samoja kuin edellisessä kohdassa mainitut referenssihankkeet:

4) Tarjoajayrityksellä tulee olla osoittaa ja nimetä hankkeelle pätevä vastaava työnjohtaja, joka hyväksytetään myös viranomaisella. Vastaava työnjohtaja nimetään urakkasopimukseen.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjoaja todistaa tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisen toimittamalla hankintayksikölle tarjouksen liitteenä Tilaajavastuu.fi-raportin TAI seuraavat selvitykset:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Taloudellisen tilanteensa todistamiseksi tarjoajan on toimitettava todistus yrityksen liikevaihdosta tarjouksensa liitteenä.

Ammatillisen pätevyytensä todistamiseksi tarjoajan on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä oleva tarjouslomake ja siinä pyydetyt tiedot.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
18.10.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään kolme kuukautta tarjouksen viimeisen jättöajan jälkeen.

Ytterligare upplysningar

Mikäli tarjousajan kuluessa ilmenee olennaisia, tarjoukseen mahdollisesti vaikuttavia asioita, tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja tarjouspyyntökirjeessä mainitulla tavalla.

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

https://dokumentit.ains.fi/Project/Details/5d848a32795ec427a432accf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka