«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Suomen Hippos ry : KESKEYTYSILMOITUS: Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018291
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-429085

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen Hippos ry
Nationellt registreringsnummer:0116928-9
Postadress:Tulkinkuja 3
Postnummer:02650
Ort:Espoo
Land:Finland
Kontaktperson:Sanna Heino
Telefon:+358 20760500
E-post:hippos@hippos.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hippos.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkista rahoitusta saava keskusjärjestö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Försäkrings- och pensionstjänster. (66500000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tavoite on solmia kolmivuotinen sopimus vakuutuksista, johon kuuluvat Suomen Hippos -konsernin kaikki yritysvakuutukset, henkilöstön lakisääteiset vakuutukset, sekä ravi-, näyttely- ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvät tapaturmavakuutukset sekä erikoisvakuuttamiseen liittyvät tapaturma- ja vastuuvakuutukset kaikissa ravikilpailuissa hevosille ja ohjastajille.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Konsernin toimitilat Espoossa, sekä ravikilpailut ja näyttelyt ympäri Suomen

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Suomen Hippos ry:n ja sen omistaman tytäryhtiön Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikki vakuutukset seuraavasti:

Suomen Hippos ry:

1) Yritysvakuutus.

2) Henkilöstön vakuutukset.

3) Ravikilpailutoiminta.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:

1) Yritysvakuutus.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n henkilöstön vakuutukset:

1) Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tehdä vakuutussopimus edellä mainitusta vakuutuskokonaisuudesta vuosille 2020-2022. Sopimukseen liittyy myös yhteistyösopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-313590

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Suomen Hippos ry, konsernin vakuutukset

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

- Tarjoukset eivät täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tarjoukset eivät vastaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia,

- Tarjouksia ei saatu riittävästi, eikä tarjouskilpailu synnyttänyt todellista tarjoajien välistä kilpailua.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, eikä kilpailua ole näin ollen syntynyt. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Hankintayksikkö järjestää uuden tarjouskilpailun vakuutusten hankinnasta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odo-tusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka