«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu : Mäkelänrinteen lukion laajennus ja perusparannus, kokonaisurakka

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018173
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-418884
Anbud 14.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=251461&tpk=216e22c0-af1e-4ec9-aacd-6112084f2bbb

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Elimäenkatu 5
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Liisa Puumalainen
Telefon:+358 31038326
E-post:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=251461&tpk=216e22c0-af1e-4ec9-aacd-6112084f2bbb
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mäkelänrinteen lukion laajennus ja perusparannus, kokonaisurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Kokonaisurakka sisältäen Mäkelänrinteen lukion laajennusosan sekä nykyisen rakennuksen teknisen perusparannuksen toteuttamisen kaikkine talotekniikkatöineen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti kaikkine materiaalihankintoineen ja asennuksineen täysin valmiiksi ja toimintakuntoiseksi saatettuna.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 14000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Hankintailmoituksen liitteenä olevassa urakkaohjelmassa on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. Urakan töiden tavoitteelliset aloitusajankohdat: - laajennuksen rakennustöiden aloitus marraskuussa 2019 - julkisivutyöt 1.vaihe eteläsivulla huhtikuun alussa 2020 - julkisivutyöt 2. vaihe pohjoissivulla kesäkuun alussa 2020 - tiivistykset/liikuntasalisiivessä joulukuun alussa 2020 - hallintotilojen korjaukset huhtikuun alussa 2020 - pihatyöt toukokuun alussa 2020 Urakka sisältää kuusi välitavoitetta: Välitavoite 1: Laajennusosa valmis 30.11.2020. Välitavoite 2: julkisivutyöt 1.vaihe eteläsivulla valmis 31.7 2020 Välitavoite 3: julkisivutyöt 2. vaihe pohjoissivulla valmis 30.9 2020 Välitavoite 4: hallintotilojen korjaukset valmiit 30.11 2020 Välitavoite 5: tiivistykset/liikuntasalisiivessä valmiit 31.3 2021 Välitavoite 6: Toimintakoevalmius 8 viikkoa ennen laajennusosan ja hallintotilojen perusparannuksen valmistumista Urakan pihatöiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuina 30.9.2021 mennessä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.11.2019 - 30.9.2021
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijoiden tulee ilmoittautua tutustumiseen 23.9.2019 mennessä ja aika ilmoitetaan sen jälkeen. Tutustumisesta sovitaan rakennustyönvalvojan Ari Närväsen kanssa p. 040 553 1329, ari.narvanen@htj.fi

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja vetoaa konserniosapuolen resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös konserniosapuolesta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Jos tarjoaja hyödyntää konsernivoimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi konserniosapuolten kanssa tehty sopimus. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi laskuttaja tilaajaa kohtaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 15 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Eventuella minimistandardnivåer:

Tarjoajan on täytettävä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät soveltuvuusvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 17.2a tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys RALA-pätevyyttä 17.2a vastaavana pätevyytenä pidetään 3kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta korjausrakennus- ja muutostöissä, viimeisen viiden vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna 2. 1 referenssi pääurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08 Opetusrakennukset) peruskorjauskohteessa viimeisen 7 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna. Referenssiurakassa tarjoajan rakennustöiden tulee olla ollut suuruudeltaan vähintään 4 000 000 € (alv 0 %) 3. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 6 vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan 4. Valittavan kokonaisurakoitsijan valittavaksi ehdotettujen taloteknisten urakoitsijoiden tulee täyttää seuraavat RALA-pätevyydet: -lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen urakoitsija 4.1.2 -ilmanvaihtourakoitsija 4.2.2 -sähkö- ja tietoliikenneurakoitsija 16.1.3 -rakennusautomaatiourakoitsija 16.3.3 tai Seti Oy:n RAU-urakoitsijahyväksyntä tai RALA-pätevyyden puuttuessa kokonaisurakoitsijan valittavaksi ehdotetuilla taloteknisillä urakoitsijoilla tulee olla 1 referenssi talotekniikkaurakoitsijana toimimisesta opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08 Opetusrakennukset) peruskorjauskohteessa, jossa toteutusmuotona on ollut kokonaisurakka viimeisen 5 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna 5. Valittavaksi ehdotettujen taloteknisten urakoitsijoiden tulee täyttää seuraavat rahoitukselliset ja taloudelliset vaatimukset: Seuraavien urakoitsijoiden liikevaihdon tulee olla kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta vähintään 2 000 000 €/tilikausi: -lämpö-, vesi- ja viemäriurakoitsija -ilmanvaihtourakoitsija -sähkö- ja tietoliikenneurakoitsija 6. Valittavan kokonaisurakoitsijan valittavaksi ehdotettujen talotekniikkaurakoitsijoiden tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: -Vastuullisten työnjohtajien tulee olla suorassa työsuhteessa ko. urakoitsijaan. Kyseisillä työnjohtajilla tulee olla vähintään teknikon koulutus ja vähintään 3 vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta, poislukien sähköurakoitsijan työnjohtaja, jolla tulee olla vähintään sähköteknikon/-insinöörin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 5 vuotta sähköurakointikokemusta sisäjohtoasennuksista -Sähköurakoitsijan tulee olla suomalaisten sähköalan säädösten ja asetusten mukaisesti TUKES:n ylläpitämässä sähköurakoitsijarekisterissä omaten vähintään S2-urakointioikeudet -Automaatiourakoitsijalla tulee olla toimiva huolto-organisaatio pk-seudulla -Rakennusautomaatiojärjestelmän I/O-moduulien välisessä tiedonsiirrossa samoin kuin I/O-moduulien ja valvomon välisessä tiedonsiirrossa tulee käyttää standardia avointa tiedonsiirtoprotokollaa, esim Bacnet, Modbus RTU, LonTalk. Kaukovalvonnassa käytetään TCP/IP-protokollaa Valittavan kokonaisurakoitsijan on hyväksytettävä ehdotetut urakoitsijat rakennuttajalla ennen sopimuksen allekirjoitusta Kaikilla vastuullisilla työnjohtajilla tulee olla näyttöä siitä, että he tuntevat Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
14.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:14.10.2019 13:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka