«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Ympäristöministeriö : Itämeren veden laadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018160
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422208
Anbud 15.10.2019 klo 09.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249780&tpk=e7dc6d0c-7975-46a9-870b-624d232f9b19

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ympäristöministeriö
Nationellt registreringsnummer:0519456-1
Postadress:Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Postnummer:00023
Ort:Valtioneuvosto
Land:Finland
Kontaktperson:Laura Saijonmaa
Telefon:+358 29516001
E-post:kirjaamo@ym.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ym.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249780&tpk=e7dc6d0c-7975-46a9-870b-624d232f9b19
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Itämeren veden laadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä
Referensnummer:
Hankintayksikön diaarinumero VN/5934/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Forskning och experimentell utveckling. (73100000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää peltojen kipsikäsittelyä Itämeren maissa maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi ja Itämeren veden laadun parantamiseksi. Hanke tuottaa tietoa kipsin käytön mahdollisuuksista maatalouden vesiensuojelukeinona Itämeren maissa ja siten luo edellytyksiä kipsin sisällyttämiseksi uudistettavaan Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmaan, Itämeren alueen ravinnekierrätysstrategiaan sekä Itämeren alueen EU- jäsenmaiden yhteisen maatalouspolitiikan CAP-strategiaan. Hanke toteuttaa ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön linjauksia ja rahoitetaan ao. määrärahasta.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 161000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Muu kuin Suomi (FIZ)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on: • vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämeren valuma-alueella. • tuottaa tietoa eri maiden viljelijöiden valmiudesta kipsin käyttämiseen pelloillaan, potentiaalisista levityspinta-aloista, toimintatavoista ja logistiikasta kipsin laajamittaista peltokäyttöä varten. • suunnitella kipsipilotti yhteen Itämeren rantavaltioon ja selvittää sille sopivaa EU-rahoitusinstrumenttia. • valmistella kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden tukiohjelmiin Itämeren rantavaltioissa. • lisätä Itämeren rantavaltioiden maatalouden ympäristönsuojelun toimijoiden yhteistyötä. • levittää tietoa kipsin vaikutuksista ja Itämeren suojelusta. Hankkeen tuloksena: • on luotu yhteistyöverkosto Itämeren vesiensuojelutoimijoiden kanssa. • on laadittu toimenpide- ja rahoitussuunnitelma kipsipilotin toteuttamisesta yhdessä Itämeren rantavaltiossa esimerkiksi EU:n maaseudun kehittämisrahoituksen hankkeena. • on jaettu tietoa kipsistä maatalouden vesiensuojelukeinona kohdemaiden maatalous- ja ympäristöviranomaisille, tutkimuslaitoksille, neuvojille ja viljelijöille.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:18.11.2019 - 31.12.2020
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoaja ja sen alihankkijat kuuluvat kaupparekisteriin tai muuhun asianomaiseen rekisteriin. Tarjoaja ja sen alihankkijat ovat suorittaneet sijaintimaansa verot ja muut lakisääteiset maksunsa tai ne noudattavat näissä maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Tarjoajan asiantuntijoilla on tekninen ja ammatillinen pätevyys tehtäväalueensa toteuttamiseen.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Katso liite 5. Sopimusmalli

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.10.2019 09:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.10.2019 09:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintaan on varattu 200 000 euroa sisältäen laskutettavat arvonlisäverot. Tämän kattohinnan ylittävät tarjoukset hylätään.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka