«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö : YTHS, ICT-palveluiden kilpailutus

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018074
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-417890
Anbud 07.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://permalink.mercell.com/112232887.aspx

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Nationellt registreringsnummer:0202637-8
Postadress:Töölönkatu 37
Postnummer:00260
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Mia Lehmusvaara
Telefon:+358 408659877
E-post:hankinnat@yths.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://permalink.mercell.com/112232887.aspx
Upphandlarprofil: (URL)http://www.yths.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://permalink.mercell.com/112232887.aspx

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://permalink.mercell.com/112232887.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
YTHS, ICT-palveluiden kilpailutus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr (myöhemmin myös YTHS tai asiakas) pyytää tarjousta seuraavista ICT-palveluista: käyttäjätuki, päätelaitteiden hankinta, rahoitus ja elinkaaripalvelut, käyttö- ja kapasiteettipalvelut, tietoliikennepalvelut, mobiililiittymät sekä edellä mainittuja tukevat asiantuntijapalvelut.

Tarkempi kuvaus palvelun nyky- ja tavoitetilasta, keskeisistä sopimusehdoista, vaatimuksista ja vertailuperusteista ovat liitteillä 1-7. Tarjoushinnat tulee antaa liitteelle 4 "Hintalomake".

Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa käytetään 48 kuukauden aikajaksoa.

Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2020.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler. (30100000-0)
Kommunikationsnät. (32412000-4)
Underhåll och reparation av IT-utrustning. (50312600-1)
Mobiltelefontjänster. (64212000-5)
IT-tjänster. (72222300-0)
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on lähetettävä sähköisen hankintajärjestelmän kautta. Muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi voida vastata. Kysymyksiin annetut vastaukset ja mahdolliset tarjouspyyntöön tehdyt tarkennukset ovat luettavissa kaikille julkaistavana tiedotteena sähköisessä järjestelmässä viimeistään 25.9.2019.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin sähköisestä hankintajärjestelmästä ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoajan tulee ymmärtää, että ne ovat osa tarjouspyyntöä. Tarjoajan tulee ottaa huomioon annetut vastaukset tarjousta tehdessään. Tarjoaja ei voi vedota tarjousten jättämisen jälkeen siihen, että ei ole ollut tietoinen lisätietokysymyksistä ja niiden vastauksista. Tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät muutokset tai tarkennukset saattavat kumota jo lähetetyt tai vielä keskeneräiset tarjoukset toimittajaportaalissa, jolloin tarjous tulee tehdä uudelleen.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä sähköisen hankintajärjestelmän asiakastukeen: p. 0207 528 600 (ark. 09-16) tai suomi@mercell.com. Osoitteesta https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/83293149/asiakastuki.aspx voi perehtyä järjestelmän käyttöön. Sähköisen hankintajärjestelmän teknisten ongelmien tilanteessa hankintayksikkö varaa oikeuden toimittaa asiakirjat tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
10000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin palveluiden sujuvuuden takaamiseksi. Asiakas tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan ja yhden varatoimittajan.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Tarjoajan tulee tutustua huolellisesti liitteeseen 5. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia, varaumia, lisäyksiä tai poistoja. Omia sopimusehtoja ei saa esittää tarjouksessa. Sopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen sekä valitusosoituksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
7.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 12 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:7.10.2019 12:00
Plats: Sähköinen hankintajärjestelmä.
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Määräajassa jätetyt tarjoukset avautuvat sähköisessä hankintajärjestelmässsä tarkasteltavaksi tarjousten jättöajan täytyttyä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Sopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta. Perustelluista syistä voidaan osia nyt kilpailutettavista palveluista hankkia myös toimittajalta, jonka kanssa ei tämän kilpailutuksen perusteella ole solmittu sopimusta.

Mikäli tarjous tehdään työyhteenliittymän/ryhmittymän nimissä, tulee tarjouksessa ilmoittaa työyhteenliittymän vastuullinen osapuoli. Vastuullinen osapuoli allekirjoittaa sopimuksen kaikkien työyhteenliittymän osapuolien puolesta ja vastaa sopimuksen vastuista ja velvoitteista kaikkien työyhteenliittymän osapuolten puolesta (tai nimissä). Kaikki työyhteenliittymän osapuolet tulee nimetä tarjouksessa ja kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta työyhteenliittymän osapuolesta.

Tarjoaja hyväksyy tarjoukseensa liittämiensä selvitysten ja vastausten siirtämisen sellaisenaan tarjoajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen, mikäli se menestyy tässä tarjouskilpailussa. Tarjoaja hyväksyy, että tarjouspyynnön liitteeseen 3, "Vaatimuslomake" annettujen kyllä-vastausten vaatimukset voidaan suoraan liittää Sopimukseen ja että Osittain-vastausten vaatimukset voidaan liittää Sopimukseen Tarjoajan vastausten mukaisesti. Tarjoaja ei saa tarpeettomasti pitkittää sopimusneuvotteluja vaatimalla täydennyksiä ja muutoksia vaatimuslomakkeen Kyllä-vastaustensa kohteena oleviin vaatimuksiin tai niihin Osittain-vastausten kohtiin, jotka se on tarjouksessaan hyväksynyt, mikäli asiakas ei tätä erikseen hyväksy. Yhdessä sopien, sopijapuolet voivat tarvittaessa ja perustellusti täsmentää kohdennetusti ja rajatusti sellaisia vaatimusten ja sopimuksen seikkoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta palvelun/tuotteen hinnan ja/tai sisällön kannalta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643314
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka