«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Ruoveden kunta : KESKEYTYSILMOITUS: Kiinteistönhoidon ja isännöinnin palvelut Ruovedelle

02.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017848
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 169-413858

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ruoveden kunta
Nationellt registreringsnummer:0152842-1
Postadress:Ruovedentie 30
Postnummer:34600
Ort:Ruovesi
Land:Finland
E-post:kirjaamo@ruovesi.fi
Nuts-kod:Ruovesi (K702)
Allmän adress: (URL)https://www.ruovesi.fi/
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Ruoveden Asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:0152774-4
Postadress:Ruovedentie 30
Postnummer:34600
Ort:Ruovesi
Land:Finland
E-post:paula.raivio@ruovesi.fi
Nuts-kod:Ruovesi (K702)
Allmän adress: (URL)https://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vuokra-asunnot/10363
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Kiinteistönhoidon ja isännöinnin palvelut Ruovedelle
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster avseende fast egendom. (70000000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena olivat Ruoveden kunnan ja Ruoveden Asunnot Oy:n tarvitsemat kiinteistönhoito-, siivous- ja isännöintipalvelut, joista viimeksi mainittuun kuului myös vuokra-asukashallinnointi sekä kunnan puhevallan käyttö yksittäisten osakehuoneistojen osalta. Kiinteistönhoito- ja siivoustehtävät oli jaettu omaan osa-alueeseensa (1) ja isännöitsijän tehtävät kokonaisuudessaan omaansa (2). Tarkemmat tiedot kiinteistöistä, tonttien koosta, huoneistoaloista, tehtävien sisällöstä, yms. seikoista oli kerrottu hankinnan kohteen kuvauksessa. Ruoveden kunta kilpailutti palvelut molempien tilaajien puolesta.

Hankinta-asiakirjat olivat saatavilla sähköisestä tarjousjärjestelmästä, johon pystyi rekisteröitymään osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/ruovesi.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva sopimus
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis. (70330000-3)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Ruovesi (K702)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ruoveden kunta omistaa suoraan tai kuntayhtiönsä Ruoveden Asunnot Oy:n välityksellä yksittäisiä osakehuoneistoja ja lukuisia eri kiinteistöjä, joita vuokrataan kuntalaisille. Kyse on rivitalo- ja kerrostalokiinteistöistä, jotka sijaitsevat Ruoveden keskustassa, Muroleessa, Ruhalassa ja Visuvedellä. Valtaosa kiinteistöistä on rakennettu 1970-1980-luvuilla, jotkut ovat tätäkin vanhempia ja loput 1990- tai 2000-luvun alkupuolelta. Huoneistojen käyttöaste on noin 90 %.

Ruoveden kunta oli hankkimassa kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja kyseisiin Ruoveden Asunnot Oy:n omistamiin rivitalo- ja kerrostalokiinteistöihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Isännöintipalveluita ja vuokra-asukashallinnointia koskeva sopimus
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis. (70300000-4)
Uthyrning av egen fast egendom. (70130000-1)
Uthyrning eller försäljning av bostadshus. (70311000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Ruovesi (K702)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ruoveden kunta ja Ruoveden Asunnot Oy olivat hankkimassa omistamiinsa kiinteistöihin isännöintipalveluja. Isännöintipalveluihin olisi sisällytetty kokonaisuudessaan myös Ruoveden kunnan sekä Ruoveden Asunnot Oy:n vuokra-asukashallinnointiin liittyvät tehtävät, jotka oli kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tämän lisäksi isännöitsijän tehtäviin olisi kuulunut Ruoveden kunnan puhevallan käyttö yksittäisten osakehuoneistojen osalta kyseisten taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 081-193704

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva sopimus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Isännöintipalveluita ja vuokra-asukashallinnointia koskeva sopimus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustelusta syystä. Perusteltuna syynä on pidetty muun ohella kilpailun puuttumista sekä hankinnan toteutukseen varattujen määrärahojen riittämättömyyttä.

Hankintayksikkö on määrittänyt hankinnan ennakoidun arvon ilman arvonlisäveroa molemmissa osa-alueissa hankintalain 27 §:ssä ja 30 §:ssä säädetyn mukaisesti ottaen huomioon myös se, mitä sopimuskauden pituudesta on molemmissa hankintasopimusluonnoksissa esitetty. Tämän seurauksena Hankintayksikkö on laskenut hankinnan ennakoidut arvot 48 kuukauden palvelun hintaan perustuen.

Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva osa-alue 1:

Hankintayksikkö on ilmoittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen osa-alueessa hankinnan ennakoiduksi arvoksi 272 000 euroa 48 kuukauden aikana. Hankintayksikkö vastaanotti kaksi soveltuvuusvaatimukset täyttäneen tarjoajan tarjousta. Molemmat tarjoukset ovat ylittäneet reilusti kyseisen summan, kun Hankintayksikkö on muuttanut yhden vuoden palvelua koskevat Hintalomakkeella ilmoitetut vertailuhinnat vastaamaan 48 kuukauden palvelun hintaa. Koska Hankintayksikkö ei ole varannut hankinnan toteuttamiselle ennakoidun arvon ylittäviä budjettivaroja, on hankintamenettelyn keskeyttämiselle ollut todellinen ja perusteltu syy.

Isännöintiä ja vuokra-asukashallinnointia koskeva osa-alue 2:

Hankintayksikkö on ilmoittanut isännöinnin ja vuokra-asukashallinnoinnin osa-alueessa hankinnan ennakoiduksi arvoksi 340 000 euroa 48 kuukauden aikana. Ainoa vastaanotettu ja hyväksyttävissä ollut tarjous on ylittänyt reilusti tämän summan, kun tarjouslomakkeella ilmoitettu jatkuvan palvelun vertailuhinta eli kyseisen palvelun vuosihinta on muutettu vastaamaan 48 kuukauden palvelun hintaa. Puuttuvien budjettivarojen sekä kilpailun puuttumisen vuoksi hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut todellinen ja perusteltu syy.

Johtopäätökset:

Hankintayksikkö on vastaanottanut osa-alueisiin jaetussa hankintamenettelyssä sellaiset tarjoukset, jotka ovat ylittäneet sekä yksittäistarkastelussa että kokonaisuutena merkittävästi sen, mitä hankinnan on ennakoitu yhteensä maksavan ja millaisia määrärahoja hankinnalle on ollut varattavissa. Hankinnan on ennakoitu maksavan neljän vuoden aikana molempien tilaajien osuus ja molemmat osa-alueet huomioiden yhteensä 612 000 euroa. Nyt saatujen tarjousten perusteella hankinnan kokonaisarvo olisi ylittänyt reilusti 1 000 000 euroa neljän vuoden aikana.

Kummallakaan hankintayksiköllä ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa hankinnan budjettia. Hankinnan kohteeseen ei myöskään ole voitu tehdä muutoksia tarjousten vastaanottamisen jälkeen. Näiden syiden vuoksi kunnanhallitus on kunnanjohtajan esityksestä päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn hankintasopimuksia tekemättä molemmissa osa-alueissa. Tarjouskilpailusta poissuljetuille tarjoajille on niin ikään toimitettu poissulkemista koskevat päätökset asianosaiskohtaisesti.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Muutoksenhakumenettelystä säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 147 §:ssä. Pääsääntöisesti valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Oikaisuohje ja valitusosoitus on annettu hankintamenettelyssä tehtyjen päätöksien tiedoksiannon yhteydessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka