«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Oy Apotti Ab : SAFe- koulutus- ja konsultointipalvelut

02.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017830
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 169-413465
Anbud 02.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/apotti?id=249047&tpk=ce28d5d9-fe08-48b2-b2bd-596e730244ae

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oy Apotti Ab
Nationellt registreringsnummer:2699989-5
Postadress:Valimotie 17-19
Postnummer:00380
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:julkisethankinnat@apotti.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.apotti.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/apotti

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/apotti?id=249047&tpk=ce28d5d9-fe08-48b2-b2bd-596e730244ae
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kuntien omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
ATK laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SAFe- koulutus- ja konsultointipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för företagsutveckling. (79411100-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat SAFe-koulutus- ja konsultointipalvelut Oy Apotti Ab:lle. Hankinnan tavoitteena on: - selkeä SAFe-mallin toimintasuunnitelma etenemiselle hankintayksikön toimintaympäristö huomioiden, - että toimeksiantojen jälkeen SAFen keskeiset toimintamallit ovat onnistuneesti käytössä ja - henkilöstö on sisäistänyt ketterät toimintamallit. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde ja hankinnassa asetetut vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä: Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Liite 2 Asiantuntijalomake Liite 3 Hintaliite Liite 4 Tarjottavat koulutukset Liite 5 Sopimusluonnos Liite 6 Tietoturvallisuussopimus Tilaaja valitsee sopimuskumppaniksi yhden (1) Toimittajan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:8 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ks. ESPD-lomake

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ks. sopimusluonnos (tarjouspyynnön liite 5).

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
2.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:2.10.2019 12:05
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.8.2019
«« Tillbaka