«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne : Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu

19.09.2019 10:23
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017668
Anbud 22.10.2019 klo 15.00 senast under adress:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2265415-2
Tuomas Aikkila
PL 66
85801
Haapajärvi
Puh. +358444456196
Fax. +3588764002

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
FO-nummer 2265415-2
Kontaktpersoner Tuomas Aikkila
Gatuadress PL 66
Postnummer 85801
Postanstalt Haapajärvi
Land Finland
Telefon +358444456196
E-postadress tuomas.aikkila@selanne.net, selanne@selanne.net
Fax +3588764002
Webbadress (URL) http://www.selanne.net
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen (jatkossa Tilaaja) asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu. Hankinta on jaettu viiteen osaan. Osa 1: Pyhäjärven kotihoito. Osa 2: Haapajärven kotihoito. Osa 3: Reisjärven kotihoito. Osa 4: Koivikko Haapajärvi. Osa 5: Honkalinna Reisjärvi. Yksi osa voi koostua yhdestä tai kahdesta alueesta ,joten yhdellä osalla voi olla joko yksi tai kaksi toimitusosoitetta. Tarkemmat tiedot osista ja toimitusosoitteista ovat liitteessä (Hankinnan osat). Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet koneellisesti jaettuna annoskohtaisiin pusseihin. Palvelu sisältää reseptien hallinnoinnin, asiakkaiden kokonaislääkityksen tarkistamisen sekä lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja toimittamisen Tilaajan toimipoisteisiin. Palvelun tulee olla suomenkielinen. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa tulee noudattaa kaikkia potilaan hoitoon, lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Lait ja määräykset koskevat myös mahdollista alihankintaa.

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
450000 - 700000 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
Huvudordlista
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Nivala-Haapajärven seutu (S176)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2024

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

ks. liite

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

ks. liite

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

ks. tarjouspyyntö

Hankinnan kohteena on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen (jatkossa Tilaaja) asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu. Hankinta on jaettu viiteen osaan. Osa 1: Pyhäjärven kotihoito. Osa 2: Haapajärven kotihoito. Osa 3: Reisjärven kotihoito. Osa 4: Koivikko Haapajärvi. Osa 5: Honkalinna Reisjärvi. Yksi osa voi koostua yhdestä tai kahdesta alueesta ,joten yhdellä osalla voi olla joko yksi tai kaksi toimitusosoitetta. Tarkemmat tiedot osista ja toimitusosoitteista ovat liitteessä (Hankinnan osat).

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet kan lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
22.10.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2019 saakka

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Liite 3.Tarkka kuvaus lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelut 2019.docx

Liite 5 - Tarjouslomake Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu 2019 Liite.docx

Liite 1Tarjouspyyntö lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelut 2019.docx

Liite 2 - Tarjoajaa koskevat vaatimukset Lääkkeiden koneellinen annosjakelun palvelu.docx

Liite 4 Hankinnan osat.docx

Liite 6. Tarjoajan Alihankinta lääkkeiden koneellinen annosjakelun palvelu.docx

Liite 7. - Sopimusluonnos lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu 2019.docx

Jyse 2014 palvelut_päivitetty 4_2017 – kopio.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka