«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Evondos-palvelu

23.08.2019 13:32
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017386
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FO-nummer 0725901-5
Kontaktperson Jorma Haapanen
Postadress Kotkantie 41
Postnummer 48210
Postanstalt Kotka
Land Finland
E-postadress jorma.haapanen@kymsote.fi
Webbadress (URL) https://kymsote.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Evondos-palvelu
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
250461
Beskrivning av upphandlingen

Kymsote-kuntayhtymä hankkii koneellisesti jaeltujen lääkkeiden automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon asiakkaille. Palvelun tulee sisältää myös lääkehoidon seurantaa tukeva tietopalvelu ja palvelussa käytettävien lääkeautomaattien valvonta- ja etäohjausjärjestelmät. Sopimuskausi alkaa 1.10.2019 ja kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Läkemedel. (33600000-6)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Avtalets totala värde
1935000.00 - 2580000.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Evondos Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Vaatimusmäärittelyistä johtuvien teknisten syiden vuoksi Evondos Oy on ainoa toimittaja, jonka palvelu täyttää vaaditut ominaisuudet. Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti suorahankinta tehdään, koska kilpailevaa ratkaisua vastaavin teknisin ominaisuuksin ei markkinoilla ole tarjolla. Evondos on markkinoiden ainoa automaattisen lääkeannostelupalvelun tarjoaja, jolla on kokemusta palvelun tarjoamisesta laajamittaiseen tuotantokäyttöön. Koska lääketurvallisuus on kriittistä kotihoidossa, tarvitaan hankittavan ratkaisun soveltuvuudesta ja turvallisuudesta näyttöä. Siten Kymsote edellyttää palveluntarjoajalta näyttöä vähintään 50 lääkkeenjakoautomaattia sisältävän ja vähintään yhden vuoden pituisen hankintasopimuksen toteuttamisesta Suomessa. Lisäksi Evondos-palveluun kuuluva lääkkeenjakoautomaatti on tällä hetkellä ainoa markkinoilla oleva koneellisen lääkkeidenjakelun laite, joka pystyy lukemaan lääkkeiden annostelutiedot kaikista markkinoilla olevista annospusseista. Kymsoten käytössä oleva lääkeannospussien toimittaja voi muuttua sopimuskauden aikana. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että lääkeautomaattien toiminta ei keskeydy tällaisessa tilanteessa.

Ytterligare upplysningar

Palvelun tulee muistuttaa asiakasta lääkkeen oikea-aikaisesta otosta ja lääkeautomaatin avustaa siinä esiavaamalla lääkeannospussit. Turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi automaatin tulee estää annospussien antaminen mikäli lääkkeenottoon määritelty aika on ylitetty. Tämän vuoksi palvelussa on oltava lukollinen hukkasäiliö ottamatta jääneille lääkkeille. Potilasturvallisuuden vuoksi hoitohenkilökunnan tulee pystyä seuraamaan lääkityksen saamisen toteutumista etäohjausjärjestelmän kautta. Palvelun tulee voida lähettää viesti hoitohenkilökunnalle ottamatta jääneistä lääkkeistä. Palvelun on pystyttävä tarjoamaan koneellisesti jaettujen lääkkeiden etävalvottu ja turvallinen säilytyspaikka, johon pääsy voidaan tarvittaessa estää asiakkailta ja ulkopuolisilta. Palvelun pitää mahdollistaa RFID/NFC tai vastaava sähköinen tunnistautuminen lääkeautomaattiin sekä mahdollistaa lääkkeiden ulosotto koneesta niille, joille on palvelussa määritelty oikeus avata lääkesäiliö. Palvelussa käytettävän lääkeautomaatin sekä siihen liittyvän etäohjaus- ja valvontajärjestelmän tulee olla kliinisesti testattu ja CE-merkitty terveydenhuollon laite. Hoitajan tulee pystyä jättämään järjestelmään asiakkaalle viestejä, joihin asiakas voi vastata tietyin vastausvaihtoehdoin. Tällaisia viestejä ovat esimerkiksi muistutukset muiden kuin automaatissa olevien lääkkeiden otosta. Lisäksi automaatissa tulee olla matkatila- toiminnallisuus. Matkatila-toiminnallisuus tarkoittaa, että robotti mahdollistaa asiakkaan matkustamisen aikaisen lääkkeenoton siten, että kotihoidon asiakas tai hoitaja voi käynnistää robotin matkatilan ja syöttää robottiin ajankohdan, jolloin asiakas palaa matkalta. Robotti antaa matkan aikana tarvittavat lääkkeet asiakkaalle mukaan ja lääkemuistutukset ohjataan tarvittaessa asiakkaan tai hänen omaisensa puhelimeen. Matkan aikana robotti ei muistuta lääkkeistä asiakkaan kotona. Matkan jälkeen robotti jatkaa lääkkeiden annostelua normaalisti ilman, että sitä tarvitsee erikseen aktivoida. Evondos-palveluun kuuluva laite täyttää kaikki edellä mainitut ominaisuudet.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka