«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Försörjningssektorerna):
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakka

13.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016587
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-384555

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2274241-9
Postadress:PL 300
Postnummer:00066
Ort:HSY
Land:Finland
Kontaktperson:Hannu Toivonen
Telefon:+358 504372011
E-post:hankinnat@hsy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hsy.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakka
Referensnummer:
604/05.050.501.5012/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Koko Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennuskohteen projektinjohtourakan johtamistehtävät sekä kaikki sopimusasiakirjoissa projektinjohtourakoitsijalle määritellyt työt. Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat projektinjohtourakan johtamistehtävät ja YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt työt saatettuna täysin valmiiksi. Sivusuoritusvelvoitteena urakkaan kuuluvat PJU:n oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:20.3.2018 - 20.3.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-368231

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
775/05.050.502.5021/2017
Benämning på upphandlingen:
Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakka

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
20.3.2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:YIT Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:207413000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.8.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Anläggningsarbete. (45000000-7)
VII.1.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Koko Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennuskohteen projektinjohtourakan johtamistehtävät sekä kaikki sopimusasiakirjoissa projektinjohtourakoitsijalle määritellyt työt. Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat projektinjohtourakan johtamistehtävät ja YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt työt saatettuna täysin valmiiksi. Sivusuoritusvelvoitteena urakkaan kuuluvat PJU:n oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:20.3.2018 - 20.10.2022
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 226100000.00 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:YIT Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

HSY:n (tilaaja) ja YIT Suomi Oy (urakoitsija) välisen alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan Blominmäen jätevedenpuhdistamon tavoitehinta on 186 500 000 euroa. Lisäksi urakoitsijan projektinjohtopalkkio on 19 413 000 euroa ja että urakoitsijalle voidaan tämän lisäksi maksaa avaintulosalueiden palkkioita enintään 1 500 000 euroa. Urakkasopimuksen mukaan urakan valmistumisajankohta on 20.3.2022. 12.4.2019 sopimusta muutettiin siten, että urakoitsijalle maksettavaa projektinjohtourakan tavoitehinta korotetiin 206 737 000 euroon ja urakoitsijalle maksettavaa projektinjohtopalkkiota pienennettiin 13 263 000 euroon. Lisäksi urakoitsijalle voidaan maksaa tämän lisäksi avaintulosalueiden palkkiota enintään 1 500 000 euroa ja aikataulu- ja kustannustavoitebonusta yhteensä enintään 4 600 000 euroa. Lisäksi aikataulubonukseen oikeuttava urakan valmistumisajankohtaa muutettiin siten, että se on 20.6.2022.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Sopimusmuutokseen tarve johtuu olosuhteista, joita hankintayksikkö (HSY) ei ole voinut ennakoida alkuperäisen hankintasopimuksen huolellisesta valmistelusta huolimatta. Projektijohdolliset haasteet sekä hankkeessa vaadittavaa erityisasiantuntemusta omaavien suunnittelutoimistojen resurssien riittämättömyys ovat olleet HSY:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, eikä myöskään urakoitsija ole projektinjohdollisin keinoin kyennyt sopeuttamaan toimintaansa siten, että alkuperäisessä aika- ja kustannustavoitteissa olisi voitu pysyä. Sopimuksen purkamisesta aiheutuva hankkeen merkittävä viivästys olisi puolestaan vaarantanut pääkaupunkiseudun jätevesihuollon asianmukaisen toteuttamisen, eikä sopimuksen purkamisella olisi kuitenkaan kyetty ratkaisemaan edellä kuvattuja sopimusmuutostarpeen taustalla olevia olosuhteita. Rakennusurakan kokoluokka ja olosuhteet huomioiden sopimusmuutos on ollut vähäinen, eikä muutos myöskään vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 207413000.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 226100000.00 EUR
«« Tillbaka