«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : KESKEYTYSILMOITUS Ambulanssilla suoritettavan ensihoitopalvelun hankinta Keski-Suomen alueella Hankasalmen ja Konneveden asemapaikoille

12.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016520
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 155-383655

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0215978-7
Postadress:Keskussairaalantie 19
Postnummer:40620
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Atte Koskinen
E-post:tarjous@ksshp.fi
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Allmän adress: (URL)http://www.ksshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Ambulanssilla suoritettavan ensihoitopalvelun hankinta Keski-Suomen alueella Hankasalmen ja Konneveden asemapaikoille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ambulanstjänster. (85143000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) järjesti tarjouskilpailun ensihoitopalvelun järjestämisestä Keski-Suomen maakunnan alueelle, Hankasalmen ja Konneveden asemapaikoille. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjousta. Hankintamenettely päätettiin keskeyttää epäselvän ja puuttellisen tarjouspyynnön takia. Tarkemmat perusteet keskeyttämiselle esitetty lomakkeen kohdassa VI.3.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Hankasalmi
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Ambulanstjänster. (85143000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) järjesti tarjouskilpailun ensihoitopalvelun järjestämisestä Keski-Suomen maakunnan alueelle, Hankasalmen asemapaikalle. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjousta. Hankintamenettely päätettiin keskeyttää epäselvän ja puuttellisen tarjouspyynnön takia. Tarkemmat perusteet keskeyttämiselle esitetty lomakkeen kohdassa VI.3.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Konnevesi
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Ambulanstjänster. (85143000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) järjesti tarjouskilpailun ensihoitopalvelun järjestämisestä Keski-Suomen maakunnan alueelle, Konneveden asemapaikalle. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjousta. Hankintamenettely päätettiin keskeyttää epäselvän ja puuttellisen tarjouspyynnön takia. Tarkemmat perusteet keskeyttämiselle esitetty lomakkeen kohdassa VI.3.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-235918

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Hankasalmi

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Konnevesi

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Perusteet keskeyttämiselle: 1. Tarjousten vertailuperusteet Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu ristiriitaisesti tarjouspyyntöaineistossa. Hankintayksikkö on esittänyt tarjouspyynnössä seuraavasti: Asemapaikat vertaillaan erillisinä ja tarjouskilpailu ratkaistaan osatarjouskohtaisesti. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa kaikista asemapaikoista ja tämän tarjouksen mukainen kokonaishinta on alle 1 % kalliimpi kuin erilliset halvimmat tarjoukset yksittäisistä asemapaikoista, valitaan tämä yksi palveluntuottaja. Tarjouspyynnöllä on lisäksi esitetty, että tarjoajan on ollut mahdollista saada lisäpisteitä EURO 6 tai VI päästötason ajoneuvon käytöstä. Tarjouspyynnössä esitetyn perusteella Hankintayksikkö ratkaisee kilpailutuksen osatarjouskohtaisesti, mutta vertaa samalla kokonaistar-jouksen hintoja edullisimpiin yksikkötarjouksiin. Mikäli kokonaistar-jouksen hinta on alle 1 % kalliimpi kuin edullisimmat tarjoukset yhteensä, tulisi Hankintayksikön valita kokonaistarjous kilpailutuksen voittajaksi kaikille osa-alueille. Puhtaasti hinnan tarkastelu johtaa kui-tenkin tilanteeseen, jossa ajoneuvon päästötasosta saatavilla laatupisteillä ei olisi merkitystä. Hankintayksikön tarkastelussa on lisäksi osoittautunut, että tarjoajien selvitykset ajoneuvon päästötasosta ovat olleet pääasiassa puutteellisia ja siten päästötasovaatimusta on myös syytä tarkentaa. Hankinnan kohde on lisäksi määritelty osittain liian yleisellä tasolla, mikä on näkynyt tarjouksissa esiintyneissä merkittävissä hintaeroissa erityisesti Konneveden asemapaikan osalta. Kilpailutuksen aikana on muutoinkin osoittautunut, että hankintamenettelyn piiriin kuuluvilla alueilla on erityispiirteitä. Hintaeroista on pääteltävissä, että tarjoajat ovat ymmärtäneet ensihoitopalvelun alueelliset vaatimukset toisistaan poikkeavalla tavalla, eikä tarjouksia näin ollen voida pitää yhteismitallisina keskenään. Hankintayksikkö katsoo tarpeelliseksi pyrkiä taustoittamaan hankinnan kohteena olevat alueet tarkemmin uudessa tarjouskilpailussa, jotta tarjoajat voivat tarjota tarkempien taustatietojen tukemana yhteismitallisia palveluita. Pyrkimys alueiden erityispiirteiden kattavampaan huomioimiseen lisää myös alueiden kansalaisten luottamusta palvelun saatavuuteen ja toimivuuteen, mikä osaltaan olisi myös KSSHP:n strategian potilas ensin –tavoitetta toteuttavaa. 2. Puutteelliset tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Hankintayksikkö on epähuomiossa jättänyt tarjouspyynnöllään asettamatta riittävät tarjoajien kokemusta ja vakautta mittaavat arviointiperusteet hankittavan palvelun luonteeseen nähden. Hankittava palvelu on ensihoitopalvelua, ja siten kyseessä on erittäin merkittävä, kansalaisten henkeä ja terveyttä turvaava palvelulaji, jolloin Hankintayksikön tulee kaikin mahdollisin lainsäädännön suomin keinoin pyrkiä turvaamaan palvelun saatavuus, jatkuvuus ja kestävyys kaikissa mahdollisissa, odottamattomissakin tilanteissa. Siten Hankintayksikön on välttämätöntä arvioida tarjoajien kokemusta samankaltaisen palvelun tuottamisesta. Hankintayksikkö julkaisee uuden tarjouspyynnön mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankinnan keskeyttämispäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.8.2019
«« Tillbaka