«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : KESKEYTYSILMOITUS Sairaala Novan AV-järjstelmä

05.08.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016074
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-369606

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0215978-7
Postadress:Keskussairaalantie 19
Postnummer:40620
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
E-post:tarjous@ksshp.fi
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Allmän adress: (URL)http://www.ksshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Sairaala Novan AV-järjstelmä
Referensnummer:
25/2019/US
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning. (32330000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaala Novan AV-järjestelmän ja esitystekniikan tässä tarjouspyynnössä mainitut laitteet sekä niihin liittyvät palvelut, kuten mm. suunnittelu, asennus, takuu- ja huoltopalvelut, asiakaspalvelu, asiantuntijapalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning. (32330000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

AV-järjestelmän tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on esitetty tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Suurin osa tarjouspyynnössä kuvatuista laitteista ja järjestelmistä on tarkoitus toimittaa ja asentaa sopimuskauden alussa. Tilaaja solmii myös laitteiden ylläpitoon tarkoitetun ylläpitosopimuksen, joka on voimassa koko sopimuskauden ajan (48 kuukautta) ja jota voidaan tämän jälkeen jatkaa toistaiseksi voimassaolevana laitteiden elinkaaren päättymiseen saakka. Tilaaja ei ole sidottu arviossa ilmoitettuihin laitemääriin tai niiden hankinta-ajankohtiin. Toteutuvat määrät voivat alittua tai ylittyä suhteessa arvioituun määrään, riippuen Tilaajan toiminnan toteutuvasta kehityksestä. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan laitteita ja ylläpitopalvelua vähintään arvion mukaisen määrän. Sopimuskauden aikana hankittava laite voi olla tarjottu laite tai muu vastaavan tasoinen laite jäljempänä esitetyn mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-226666

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Sairaala Novan AV-järjstelmä

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinta on keskeytetty 19.7.2019 tehdyllä hankintapäätöksellä todellisiin syihin perusteuen. 1. Hankinnan kohteen määrittely: Hankinnan kohde on määritelty osittain liian yleisellä tavalla, mikä on näky-nyt tarjouksissa esiintyneissä merkittävissä hintaeroissa erityisesti ylläpito-palvelun osalta. Hintaeroista on pääteltävissä, että tarjoajat ovat ymmärtä-neet ylläpitopalvelun sisällölliset vaatimukset toisistaan poikkeavalla tavalla, eikä tarjouksia näin ollen voida pitää yhteismitallisina keskenään. 2. Tarjousten vertailuperusteet: Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu ristiriitaisesti tarjouspyyntöaineis-tossa. Tarjouspyyntölomakkeella kohdassa ”päätöksenteon perusteet” on ilmoitet-tu: ”Toimittajaksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset sekä on kokonaishinnaltaan halvin. Kokonaishintaan kuuluu AV-järjestelmän toimitus sekä ylläpitosopimus/kk kerrottuna sopimuksen pituudella 48 kk.”. Tarjouspyynnön liitteessä ”AV – tarjoustaulukko” on ilmoitettu kuitenkin, että ”48 kk ylläpitosopimus ei sisälly kokonaishintaan”. Tarjoustaulukon perusteella tarjoajat ovat voineet saada perustellusti käsi-tyksen, jonka mukaan ylläpitopalvelulle tarjottua hintaa ei huomioida hinta-vertailussa, joka on voinut osaltaan vaikuttaa ylläpitopalvelun hinnoitteluun. 3. Epäselvyydet vähimmäisvaatimuksissa: Hankinta-asiakirjoissa ilmoitetut hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ovat olleet osittain epäselviä. Tarjouspyyntö on sisältänyt esimerkiksi vaatimuksen ohjauspaneeliin liitty-en: o Kosketuspaneelin koko n. 7”. Tarkkuus min. 1280x800. Vaatimus näytön koosta on ollut epätarkka. Hankintayksikön näkemyksen mukaan ”noin” ymmärretään tyypillisesti +- 15 % poikkeamaksi. Tarjoajat ovat tästä johtuen voineet perustellusti käsittää, ettei markkinoilla tarjolla oleva 10 tuuman ja 1280x800 tarkkuudella oleva näyttö vastaa tarjouspyyn-nössä esitettyä vaatimusta ”koko n. 7”. Hankintayksikkö katsoo tarpeelliseksi määritellä hankinnan kohteen vähim-mäisvaatimukset tarkemmin uudessa tarjouskilpailussa. 4. Epäselvyydet tarjoajan soveltuvuutta koskevissa vaatimuksissa: Hankinta-asiakirjoissa ilmoitetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimuk-set ovat olleet tulkinnanvaraisia. Tarjouspyyntö on sisältänyt referenssivaatimuksen: o Tarjoajalla on itsellään vähintään kaksi 1.1.2018 jälkeen val- mistunutta referenssikohdetta EU:n alueella…” Soveltuvuutta koskeva vaatimus on ollut epäselvä sen osalta, milloin kohde katsotaan valmistuneeksi, jos toimitus on edelleen osittain keskeneräinen. Vaatimus on myös tulkinnanvarainen sen osalta, kuinka yhteistyössä tehtyi-hin referenssikohteisiin suhtaudutaan ja lasketaanko puitesopimuksiin sisäl-tyneet referenssikohteet yhdeksi vai useammaksi toimitukseksi. Uusi tarjouspyyntö julkaistiin 2.8.2019. tunnisteella 31/2019/US Sairaala Novan AV-järjestelmä

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.8.2019
«« Tillbaka