«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
2M-IT Oy : Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset

18.07.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015576
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 138-340265
Anbudsansökningar 18.07.2023 klo 10.09 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/2m?id=245686&tpk=14edd062-2f30-46c3-a405-c1b3aca729be

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:2M-IT Oy
Nationellt registreringsnummer:2859795-3
Postadress:Joukahaisenkatu 9 B
Postnummer:20520
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Tuija Rantala
Telefon:+358 442231509
E-post:hankinnat@2m-it.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.2m-it.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/2m

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/2m?id=245686&tpk=14edd062-2f30-46c3-a405-c1b3aca729be
I.4) Typ av upphandlande myndighet
ICT palvelualan yritys
I.5) Huvudsaklig verksamhet
ICT - palveluntuottaja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

2M-IT Oy (jäljempänä myös "Tilaaja") perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvien järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutuksien sekä muiden vastaavien koulutusten hankkimista varten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinsk utbildning. (80320000-3)
Utbildning av personal. (79632000-3)
Personalutbildning. (80511000-9)
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
Undervisning och utbildning. (80000000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisia koulutuspalveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot". Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä hankitaan mm. seuraavia koulutuspalveluita Tilaajalle: • järjestelmäkoulutukset • menetelmäkoulutukset • sovelluskoulutukset • projektiosaaminen ja hankejohtaminen • muut vastaavat koulutukset Koulutuksiin voivat osallistua 2M-IT:n henkilöstö sekä sen asiakkaiden henkilöstö. Hankittavat koulutuspalvelut kohdistuvat tarjouspyynnössä tarkemmin yksilöitäviin ja nimettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon sovelluksiin ja tietojärjestelmiin sekä tukijärjestelmiin (esim. talous, HR, toiminnan- ja tuotannonohjaus, asianhallinta ja vastaavat) tai ovat yleisiä projektiosaamiseen ja hankejohtamiseen liittyviä koulutuksia tai edellä mainittuihin liittyviä laajempia koulutusohjelmia. Hankittavien koulutusten koulutuskieli voi tapauskohtaisesti olla suomi tai englanti. Koulutukset voivat olla täydennys- tai lisäkoulutusta tai ne voivat johtaa esim. osallistujien sertifiointiin tai muuhun erityispätevyyteen. Lisätietoa osallistumispyynnön "Muut tiedot" -osiossa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

2M-IT voi halutessaan lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä julkaistavissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ks. ESPD-lomake

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
18.7.2023 10:09
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.7.2019
«« Tillbaka