«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Itä-Suomen yliopisto : Nestekromatografialaitteisto (HPLC/UPLC)

08.07.2019 09:49
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015075

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-001783
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Nestekromatografialaitteisto (HPLC/UPLC), Itä-Suomen yliopisto

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Itä-Suomen yliopisto
FO-nummer 2285733-9
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Itä-Suomen yliopisto
Kontaktpersoner Hankintapäällikkö Markku Torvinen
Gatuadress Kuopion kampus, Snellmania, Yliopistonranta 1 E
Postnummer 70210
Postanstalt Kuopio
Land Finland
Telefon +358447162818
E-postadress markku.torvinen@uef.fi
Webbadress (URL) http://www.uef.fi
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Yliopisto

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Nestekromatografialaitteisto (HPLC/UPLC)
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
HAPA_111411/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena oli nestekromatografiaalaitteisto (HPLC/UPLC).

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Kromatografer. (38432200-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Joensuu (K167)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinta keskeytetään ja hankinnasta julkaistaan uusi Hilma-ilmoitus.

Tarkemmat perustelut:

Noudatettavat sopimusehdot-kohta tarjouspyynnössä on epäselvästi muotoiltu, joka johtaa siihen, ettei tarjous-pyyntöön ole mahdollista saada vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalain 104 §:n mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tämä hankintalain edellytys ei ole täyttynyt. Kohta on muotoiltu seuraavasti.

”Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, soveltuvin osin, JYSE 2014 (tavarat, palvelut)”

Hankintalain 106 §:n nojalla hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tarjouksen vertailuperusteet eivät ole tarpeeksi täsmällisiä ja yksityiskohtaisia täyttääkseen hankintalain edellytykset.

Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät lisäksi, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet eivät saa myöskään antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa. Tarjouspyynnön valintaperusteet eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Hankinnasta on avattu uusi tarjouskilpailu (2019-014239 / 26.6.2019).

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

HAPA_111411_hankintapaatos_hankinnan_keskeyttaminen_2052019.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka