«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Poliisihallitus : Automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet

04.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014811
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-313154

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Poliisihallitus
Nationellt registreringsnummer:2288666-6
Postadress:Asemapäällikönkatu 14
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295481910
E-post:hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.poliisi.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet
Referensnummer:
POL-2019-310
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Mätutrustning. (38300000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

TraffiStar automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.7.2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-305639

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.1.7
Plats där texten ska ändras: Hankinnan kokonaisarvo

I stället för:

400000 EUR

Ska det stå:

4000000 EUR

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: D1.3
Plats där texten ska ändras: Selitys

I stället för:

TraffiStar SR520 mittauslaitteen mittaustekniikka perustuu valvontapisteen rakennusvaiheessa ajoradan asvalttiin upotettuihin induktiosilmukoihin ja mittauslaite on suunniteltu toimimaan induktiosilmukoilta saatavan pulssin perusteella. Poliisilla on käytössään noin 1000 kiinteää valvontapistettä, joissa on TraffiStar SR520 mittauslaitteelle mitoitetut induktiosilmukat.

Induktiosilmukkakaapelin pituus vaikuttaa mittauslaitteen saaman sähköisen pulssin voimakkuuteen. Mittauslaitteisto tarvitsee toimiakseen silmukoiden fyysiset mitat, sillä silmukoiden malli ja peräkkäisten silmukoiden sijoitus tiehen vaikuttaa silmukat ylittävän ajoneuvon nopeuden laskentaan. Mikäli induktiosilmukoiden sähköiset arvot, kuten induktanssi, resistanssi ja eristysvastus, eivät ole laitevalmistajan mittalaitteelle määrittelemässä vaihteluväleissä, ei laitteen mittaustulos ole luotettava. Mikäli tiehen asennettujen induktiosilmukoiden malli ei suunniteltu käytettävälle mittauslaitteelle, mittauslaite laskee ajoneuvon nopeuden saadusta sähköisestä pulssista väärin. Laitevalmistajan laitteistolle määrittelemä induktiosilmukoiden mitoitus ja malli ovat näin ollen laitteiston luotettavan toiminnan perusta ja siten olennainen tieto tarjoajalle, jotta tarjoaja voi arvioida mahdollisuutensa ylipäätään osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä vertailukelpoinen tarjous.

Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.12.2018 päivätyssä ilmoituksessaan Poliisihallitukselle vahvistanut, että mittauslaitteen tekninen tieto, mm. induktiosilmukoiden mitoitus ja malli, kuuluu sen liikesalaisuuden piiriin. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (25.5.1999/621 ns. Julkisuuslaki) mukaan viranomaisen on pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (JulkL 24.1§ 20 k). Poliisihallitus ei voi toimia hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti ja julkaista hankinnasta hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä, eikä antaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta kaikkia tietoja, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi rikkomatta julkisuuslain edellyttämää salassapitovelvoitetta ja näihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.

Automaattisen nopeusvalvonnan vaadittu suoritustaso voisi teoriassa olla mahdollista saavuttaa myös sijoittamalla muun laitevalmistajan kamera- ja laskentayksikkö TraffiStar SR520 mittauslaitteelle suunniteltuun ja mitoitettuun laitekoteloon ja yhdistämällä TraffiStar SR520 laitteelle mitoitettuihin induktiosilmukoihin. Tällöin mittauslaitteen valmistaja ei kuitenkaan enää olisi yksi taho ja syntyisi epäselvyys mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaavasta tahosta. Tästä seuraisi tilanne, jossa poliisi ei voisi enää varmistua laitteen vaatimustenmukaisuudesta eikä siten vastata mittauslaitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen ja luotettavasta toimivuudesta mittauslaitteista annetun lain (17.6.2011/707) ja Poliisilain (22.7.2011/872) edellyttämällä tavalla. Tällainen tilanne johtaisi mitä todennäköisemmin siihen, ettei Poliisin toiminta toteuttaisi näiltä osin Poliisilain edellyttämiä poliisin toiminnan yleisten periaatteita (Poliisilain 1 luvun 2-5 §), eikä erityisesti Poliisilain luvun 2 §:n mukaisesti nopeusvalvonnan kohteiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, kun heille maksettavaksi tulevan sakon tai liikennevirhemaksun perusteena olevasta ylinopeudesta olisi olemassa varteenotettava epäily. Tästä johtuu, että käytännössä edellä mainitunlainen "yhdistelmälaite" olisi sopimaton poliisin käyttötarkoitukseen eikä sitä näin ollen voida pitää todellisena vaihtoehtona tai korvaavana ratkaisuna TraffiStar SR520 mittauslaitteelle. Näin ollen, edellä mainituista yhteentoimivuusvaatimuksista johtuen, TraffiStar SR520 mittauslaite on ainoa tuote, jolla varmistetaan lakien ja ohjeiden mukainen mittauslaitteiden ja laitekoteloiden yhteentoimivuus.

Valmistaja on vahvistanut, että yksinoikeus valmistajan laitteiden myyntiin Suomessa on Oy Telva Ab:llä

Ska det stå:

TraffiStar SR520 mittauslaitteen mittaustekniikka perustuu valvontapisteen rakennusvaiheessa ajoradan asvalttiin upotettuihin induktiosilmukoihin ja

mittauslaite on suunniteltu toimimaan induktiosilmukoilta saatavan pulssin perusteella. Poliisilla on käytössään noin 1000 kiinteää valvontapistettä, joissa on TraffiStar SR520 mittauslaitteelle mitoitetut induktiosilmukat.

Induktiosilmukkakaapelin pituus vaikuttaa mittauslaitteen saaman sähköisen pulssin voimakkuuteen. Mittauslaitteisto tarvitsee toimiakseen silmukoiden fyysiset mitat, sillä silmukoiden malli ja peräkkäisten silmukoiden sijoitus tiehen vaikuttaa silmukat ylittävän ajoneuvon nopeuden laskentaan. Mikäli induktiosilmukoiden sähköiset arvot, kuten induktanssi, resistanssi ja eristysvastus, eivät ole laitevalmistajan mittalaitteelle määrittelemässä vaihteluväleissä, ei laitteen mittaustulos ole luotettava. Mikäli tiehen asennettujen induktiosilmukoiden malli ei suunniteltu käytettävälle mittauslaitteelle, mittauslaite laskee ajoneuvon nopeuden saadusta sähköisestä pulssista väärin. Laitevalmistajan laitteistolle määrittelemä induktiosilmukoiden mitoitus ja malli ovat näin ollen laitteiston luotettavan toiminnan perusta ja siten olennainen tieto tarjoajalle, jotta tarjoaja voi arvioida mahdollisuutensa ylipäätään osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä vertailukelpoinen tarjous.Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.12.18 päivätyssä ilmoituksessaan Poliisihallitukselle vahvistanut, että mittauslaitteen tekninen tieto,mm. induktiosilmukoiden mitoitus ja malli,kuuluu sen liikesalaisuuden piiriin. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (25.5.1999/621 ns. Julkisuuslaki) mukaan viranomaisen on pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (Julkisuuslain 24.1§ 20 k).Poliisihallitus ei voi toimia hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti ja julkaista hankinnasta hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä,eikä antaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta kaikkia tietoja,jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi rikkomatta julkisuuslain edellyttämää salassapitovelvoitetta ja samalla myös näihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.Automaattisen nopeusvalvonnan vaadittu suoritustaso voisi teoriassa olla mahdollista saavuttaa myös sijoittamalla muun laitevalmistajan kamera- ja laskentayksikkö TraffiStar SR520 mittauslaitteelle suunniteltuun ja mitoitettuun laitekoteloon ja yhdistämällä TraffiStar SR520 laitteelle mitoitettuihin induktiosilmukoihin.Tällöin mittauslaitteen valmistaja ei kuitenkaan enää olisi yksi taho ja syntyisi epäselvyys mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaavasta tahosta. Tästä seuraisi tilanne, jossa poliisi ei voisi enää varmistua laitteen vaatimustenmukaisuudesta eikä siten vastata mittauslaitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen ja luotettavasta toimivuudesta mittauslaitelain ja Poliisilain edellyttämällä tavalla.Tällainen tilanne johtaisi mitä todennäköisemmin siihen, ettei Poliisin toiminta toteuttaisi näiltä osin Poliisilain edellyttämiä poliisin toiminnan yleisiä periaatteita (Poliisilain 1 luvun 2-5 §), eikä erityisesti Poliisilain luvun 2 §:n mukaisesti nopeusvalvonnan kohteiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia,kun heille tuomittavan sakon tai muun rangaistuksen perusteena olevasta ylinopeudesta olisi olemassa varteenotettava epäily.Tästä johtuu, että käytännössä edellä mainitunlainen "yhdistelmälaite" olisi sopimaton poliisin käyttötarkoitukseen eikä sitä näin ollen voida pitää todellisena vaihtoehtona tai korvaavana ratkaisuna TraffiStar SR520 mittauslaitteelle. Näin ollen, edellä mainituista yhteentoimivuusvaatimuksista johtuen, TraffiStar SR520 mittauslaite on ainoa tuote, jolla varmistetaan lakien ja ohjeiden mukainen mittauslaitteiden ja laitekoteloiden yhteen toimivuus. Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.2.2018 päivätyssä ilmoituksessaan vahvistanut, että yksinoikeus valmistajan laitteiden myyntiin Suomessa on Oy Telva Ab:llä

VII.2) Övriga upplysningar:

KORJAUSILMOITUS: Hankintayksikkö korjaa alkuperäisessä ilmoituksessa olleet kirjoitusvirheet.

«« Tillbaka