«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Keski-Suomen ELY-keskus : Tieto- ja neuvontapalvelu Keski-Suomen TE-toimistossa

03.07.2019 13:13
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014804
Anbud 30.8.2019 klo 14.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Keski-Suomen ELY-keskus
Kontaktpersoner Pudas Marja
Gatuadress PL 250
Postnummer 40101
Postanstalt Jyväskylä
Land Finland
E-postadress tyovoimakoulutus.keski-suomi@ely-keskus.fi
Webbadress (URL) http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246141&tpk=8cbb4fb9-db80-41f4-a843-02ebb858b533
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tieto- ja neuvontapalvelu Keski-Suomen TE-toimistossa
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
KESELY/1183/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta palvelusta: Tieto- ja neuvontapalvelu Keski-Suomen TE-toimistossa (KESELY/1183/2019). Palvelu käynnistyy tammikuussa 2020. Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella. Vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit -lomakkeella (liite 2). Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 15 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan. Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkastateltava arviointikriteeri on asiantuntijaresurssi ja sen jälkeen toteuttamissuunnitelma. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Jobb-letningstjänster. (79611000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Keski-Suomi (FI193)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan, ilmoitetaan tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 123 § ja 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. ELY-keskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Palvelun aloitusajankohtia voidaan siirtää. Palvelun siirtyminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, kun hankintasopimus on tehty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tarjouskilpailuun osallistuvan palvelujen tuottajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat julkisiksi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Tämä hankinta tehdään kansallisella määrärahalla, mutta voidaan tarvittaessa hankkia myöhemmin optiolla kansallisella tai ESR-määrärahalla. Hankinnassa noudatetaan Julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista annettua lakia (1397/2016), Lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), Valtioneuvoston asetusta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012), Valtioneuvoston asetusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014), Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017), Ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja asetusta (1129/2014), Yliopistolakia (558/2009) ja asetusta (770/2009), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), Henkilötietolaki (523/1999), EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) 25.5.2018 alkaen ja siihen mahdollisesti liittyvä kansallinen lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (460/2015), Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), sekä soveltuvilta osin työ- ja elinkeinoministeriön Ohje työvoimakoulutuksen ja muiden työvoimapalveluiden hankinnasta (TEM/1899/03.01.05/2017) ja Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017).

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
30.8.2019 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka