«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Sodankylän kunta : Peruna, juurekset ja tuoretuotteet

03.07.2019 12:26
Meddelandenummer i HILMA: 2019-014793

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Sodankylän kunta
FO-nummer 0193169-1
Kontaktpersoner Merja Ahola
Gatuadress Jäämerentie 1
Postnummer 99600
Postanstalt Sodankylä
Land Finland
Telefon +0408094955
E-postadress merja.ahola@sodankyla.fi
Fax +35816618102
Webbadress (URL) http://www.sodankyla.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=246158&tpk=5fe9ef62-c17e-4b1c-99f8-ebd1d650ffdf
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Peruna, juurekset ja tuoretuotteet
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
246158
Kort beskrivning av upphandlingen

Sodankylän kunta pyytää tarjousta perunasta, juureksista sekä tuorevihanneksista ja hedelmistä ja niiden toimittamisesta Sodankylän kunnan ruokapalveluun. Tarjouspyynnössä on tuoteluettelosivulla tuotteita, joista pyydämme nettohintaa. Tuotemäärät ovat arvioituja vuosikulutusmääriä, jotka eivät kuitenkaan sellaisenaan sido ostajaa. Osatarjouksia otetaan huomioon ja hyväksytään tuoteryhmäkohtaisesti. Kunkin tuoteryhmän osalta tuotteista on tarjottava 90 – prosenttisesti tuoteryhmän yhteenlasketusta voluumista, jotta osatarjous kyseisestä tuoteryhmästä voidaan hyväksyä. Pyydämme huomioimaan että tarjouspyynnön nimikkeille on tarjottava oikeita tuotteita. Pyrimme ostotoiminnassamme toimimaan taloudellisesti ja kontrolloidusti. Valittu toimittaja tekee ostajalle tarjotuista tuotteista hinnoitellun tuoteluettelon. Hankinnan vaatimukset Tuotteiden tulee täyttää elintarviketurvallisuuden vaatimukset ja yleiset ravitsemussuositukset. Tuotteiden jäljitettävyys tulee toteutua EU:n elintarvikeasetuksen (178 / 2002) mukaisesti ja tuotteiden tulee olla GNO –vapaita. Tarjottavien tuotteiden raaka-aineiden tulee olla puhtaudeltaan korkealaatuisia ja alkuperältään jäljitettäviä, jonka avulla voidaan elintarvikelain (23 /2006) 17§ mukaisesti riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Elintarvikkeista on ilmoitettava alkuperämaa myös täydennyserille. Kylmäkuljetusta vaativiin elintarvikkeisiin on liitettävä selvitys kylmäketjun hallinnasta. Tuoteselosteissa tulee olla selkeät suomenkieliset tuoteselosteet

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter. (03000000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Voittajalta Sodankylän kunta tarkistaa asiakirjojen oikeellisuuden hankintalain mukaisesti. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet alla olevien maksujen suorittamista tai joita koskee hankintalain 54 § mukainen poissulkemisperuste.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjoajan on liitteessä 4 vakuutettava, että tultuaan valituksi, hän pystyy toimitusvaiheessa toimittamaan tilaajavastuulain 5 § 1 mom. mukaiset selvitykset: 1. Onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118 / 1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävero velvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, tai todistus siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksuja koskeva suunnitelma on tehty. 5. Selvitys työhön soveltuvista työehtosopimuksista tai keskeneräisistä työehdoista.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnoissa noudatetaan julkisissa hankinnoissa noudatettavaa lakia. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-ilmoituskanavalla 3.7.2019 sähköisessä tietokannassa: www.hankintailmoitukset.fi/hilma.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
6.9.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Tarjoajan yhdenvertaisuuden varmistamiseksi tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköisessä järjestelmässä 6.9.2019 klo. 12.00 mennessä. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka