«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : Asiantuntijapalvelun hankinta Puolustusvoimien toimialasidonnaisten tietojärjestelmäympäristöjen sekä testaus- ja kehitysympäristöjen jatkoasennuksiin ja ylläpitoon

17.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013334
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-283768

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Nationellt id 0952029-9
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
E-post purchase1.fdflogcom@mil.fi
Upphandlande myndighetwww.puolustusvoimat.fi

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Asiantuntijapalvelun hankinta Puolustusvoimien toimialasidonnaisten tietojärjestelmäympäristöjen sekä testaus- ja kehitysympäristöjen jatkoasennuksiin ja ylläpitoon

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Tjänster
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Toimialasidonnainen tietojärjestelmäympäristön asiantuntijatyö. Hankittavalla palvelulla turvataan toimialasidonnaisten tietojärjestelmäympäristöjen kehitys- testaus- ja syotantosuorituskyky.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista Tilläggsordlista
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6) För militärt bruk (FB01-7)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

773850 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
420/2019
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
10.5.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Atea Finland Oy
Nationellt id 0919156-0
Ort Vantaa
Land Finland
Internetadress www.atea.fi
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

773850 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
14.6.2019

Bilaga D3: Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning: fyll i bilaga D3

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

  • tekniska skäl

2) Annan motivering av att kontrakt tilldelats utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och översiktligt sätt för varför det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG.:
Sovellettava laki: Hankintaan sovelletaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011, jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki). Hankinnan kohteena on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 3 momentin 3 kohdan mukainen turvallisuushankinta. Hankittava palvelu liittyy puolustusvoimien käytössä oleviin järjestelmiin, joissa käsitellään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 § 10 kohta tarkoittamia salassa pidettäviä ja turvallisuusluokiteltuja tietoja. Hankintamenettely: Hankinta toteutetaan suorahankintana puolustus- ja turvallisuushankintalain 22§ 1 momentin 3 kohdan mukaan, teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Suorahankinta Atea Finland Oy:ltä on perusteltua, koska kyseessä on Atea Finland Oy:n nimettyjen asiantuntijoiden eri virtualisointi - teknologioilla vuosina 2004 - 2018 toteuttamien ratkaisujen tuki- ja kehitystyö. Hankittavalla palvelulla turvataan toimialasidonnaisten tietojärjestelmäympäristöjen kehitys-, testaus ja tuotantosuorituskyky. Työ edellyttää syvällistä tuntemusta toimialasidonnaisten järjestelmien palvelukokonaisuudesta, toimintaympäristöstä, niiden kokonaisarkkitehtuurista ja teknologiasta eri johtamistasoilla. ATEA FINLAND OY:n nimetyillä henkilöillä on ainoana Puolustusvoimien ulkopuolisena toimittajana vaadittava erityinen tietotaito, osaaminen ja tuntemus kyseisten järjestelmien palvelukokonaisuudesta, toimintaympäristöstä, niiden kokonaisarkkitehtuurista ja teknologiasta sekä JOINT- että puolustushaaratasolla. Riittävää osaamista ei tällä hetkellä ole saatavissa muilta toimittajilta. Osaamisen kehittämistä tai luomista muille toimijoille ei ole mahdollista odottaa, koska se uhkaisi keskeyttää työt merkittäviltä osin. Palvelun hankkiminen muualta ei ole mahdollista vaarantamatta kyseisten järjestelmien ja niitä tukevien järjestelmien suorituskykyä. Edellä mainituin perusteluin ATEA FINLAND OY omaa todennetun kyvykkyyden kyseisissä toimialasidonnaisissa johtamisjärjestelmissä olevaan tekniikkaan ja niiden teknisen avun antamiseen, dokumentoimiseen ja tiedon siirtämiseen Puolustusvoimien käyttöön.

«« Tillbaka