«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialue 4.5.2014-30.4.2020

19.06.2019 10:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013298
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-288113

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 236
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Jari Nieminen
Telefon:+358 295023028
E-post:jari.nieminen@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialue 4.5.2014-30.4.2020
Referensnummer:
920/2012/VAR
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transport på vattenvägar. (60600000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Parainen

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialueella 2014−2019 palvelutasomäärityksen ja sopimuksen mukaisesti.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:4.5.2014 - 31.12.2019
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2014/S 123-123456

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialue 4.5.2014-31.12.2019

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
8.1.2014
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rosita Oy
Nationellt registreringsnummer:0604641-3
Postadress:Formaalintie 10
Postnummer:20780
Ort:Kaarina
Land:Finland
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:8460340 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Sopimuksen solmimisesta tehdyn ilmoituksen numero EUVL:ssä ei ole hankintayksikön tiedossa ja tästä syystä edellä mainittu numerosarja on keksitty. Myöskään Hilmassa tehdyn jälki-ilmoituksen numeroa ei löydy. Ilmoitus on hankintayksikön tietojen mukaan julkaistu 10.1.2014.

Utön reittialueen yhteysalusliikennepalvelua koskeva sopimus on 31.1.2018 allekirjoitetulla sopimussiirrolla siirtynyt Rosita Oy:ltä Työyhteenliittymä Utön Liikenne (Saariston Meritie Oy, Kuljetus-Savolainen Oy, Archipelago Lines Oy) hoidettavaksi liiketoiminnankaupan johdosta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.6.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Transport på vattenvägar. (60600000-4)
VII.1.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Parainen

VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialueella 2014−2020 palvelutasomäärityksen ja sopimuksen mukaisesti.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut: - 30.4.2020
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 8958740 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Saariston Meritie Oy
Nationellt registreringsnummer:2884071-4
Postadress:Pansiontie 48
Postnummer:20240
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kuljetus-Savolainen Oy
Nationellt registreringsnummer:0280975-1
Postadress:Sorvitie 5
Postnummer:63700
Ort:Ähtäri
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Archipelago Lines Oy
Nationellt registreringsnummer:1763791-3
Postadress:Enskärintie 28
Postnummer:21740
Ort:Utö
Land:Finland
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Sopimuskauden jatkaminen neljällä kuukaudella. Sopimuksen yleinen luonne ei muutu.

Yhteysalusliikenteen hankintaprosessia on uudistettu kaikkien nykyisten palveluntuottajien kanssa käydyn markkinavuoropuhelun perusteella. Markkinavuoropuhelu oli avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille ja siitä ilmoitettiin HILMAssa. Markkinavuoropuhelun tuloksena päätettiin muuttaa tulevien uusien yhteysalusliikennepalveluiden sopimusten alkamis- ja päättymisajankohtaa niin, että sopimuskausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4. Tällä katsottiin olevan positiivisia vaikutuksia alalla toimivien yritysten mahdollisuuksiin osallistua tarjouskilpailuihin. Utön reittialueen yhteysalusliikennepalvelu on kilpailutettu ajanjaksolle 1.5.2020–30.4.2025 ja tarjouskilpailun voittajaksi on hankintapäätöksellä 8.5.2019 valittu Kuljetus-Savolainen Oy.

Hankintayksikön on varmistettava liikennepalvelun keskeytyksettömyys ajalla 1.1.-30.4.2020. Sopimusmuutoksella varmistetaan, että liikennepalvelu jatkuu katkeamattomana ja hankintayksikkö toteuttaa sille laissa määrätyn tehtävän saaristoliikenteen hoitamisesta.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Hankintayksikön on varmistettava liikennepalvelun keskeytyksettömyys ajalla 1.1.-30.4.2020. Tarkoituksenmukaiseksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuvaihtoehdoksi niin hankintayksikön kuin alalla toimivien tarjoajien kannalta on katsottu se, että tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan. Neljän kuukauden sopimuskausi on liian lyhyt hankinnan kohteen vaatimien kalustoinvestointien kannalta. Palveluntuottajan vaihtaminen aiheuttaisi myös todennäköisesti merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Hankintayksikkö pitää myös hyvin todennäköisenä, että vain nykyinen palveluntuottaja tarjoaisi. Sopimusmuutoksella varmistetaan, että liikennepalvelu jatkuu katkeamattomana ja hankintayksikkö toteuttaa sille laissa määrätyn tehtävän saaristoliikenteen hoitamisesta.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 8900238 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 9448478 EUR
«« Tillbaka