«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Väylävirasto : Sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Oulun käyttökeskusalue

12.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012991
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 112-276006
Anbud 16.08.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240481&tpk=276213df-e72f-4363-a49c-616805c97191

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Janne Nieminen
Telefon:+358 0295343824
E-post:janne.nieminen@vayla.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://vayla.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240481&tpk=276213df-e72f-4363-a49c-616805c97191
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Oulun käyttökeskusalue
Referensnummer:
VÄYLÄ/2327/02.01.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning. (50220000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito Oulun käyttökeskusalueella ajalle 1/2020-12/2024.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Renovering av järnvägsspår. (50225000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oulun käyttökeskusalue. https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/kayttokeskusalueet

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito 2020-2024 Oulun käyttökeskusalueella. Tarkempi aluerajaus ja kunnossapitoon sisältyvät laitteet ja järjestelmät sekä rajapinnat käyvät ilmi tarjouspyynnöstä. Kunnossapitoon kuuluu mm. noin 1540 rd-km sähköistettyä rataa, 25 syöttöasemaa ja 5 välikytkinasemaa, noin 18,5 km 110 kv linjaa, noin 3 muuntamoa sekä noin 515 lämmitettävää vaihdetta ja noin 140 vaihteenlämmitysmuuntajaa. Kunnossapitoon sisältyy mm. siltojen sähkötekninen, sähköratajärjestelmien, vahvavirtajärjestelmien ja muiden erikoisjärjestelmien kunnossapito sekä muut tehtävät. Kunnossapitoon kuuluvat tehtävät käyvät tarkemmin ilmi tarjouspyynnöstä. Perustietoa rataverkosta, liikennöinnistä sekä rataverkon sähköistyksestä on Väyläviraston julkaisemissa asiakirjoissa: - Rautateiden verkkoselostus 2020 (Liikenneviraston väylätietoja 2/2018) (https://vayla.fi/ammattiliikenne-raiteilla/rautateiden-verkkoselostus)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2024
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintaan liittyy mahdollisuus jatkaa sopimusta enintään kahdella vuodella (optio).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 116-263821
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
16.8.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:16.8.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.6.2019
«« Tillbaka