«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Försörjningssektorerna):
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos / Espoon kaupunki : Raide-Jokerin toteutus

19.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012940
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-288219

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos / Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0201256-6 / 0101263-6
Ort:Helsinki / Espoo
Land:Finland
E-post:hankinta.hkl@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.hkl.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Raide-Jokerin toteutus
Referensnummer:
3R17
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete för spårvägslinje. (45234126-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja valitun toteuttajan kanssa.

Tilaajan arvio sopimusta tehdessä hankittavan rakentamisen kokonaisarvosta on noin 205-310 milj. euroa, josta Raide-Jokeri-projektin rakentamiskustannusten osuus on noin 205-225 milj. euroa, optiona mahdollisten Raide-Jokeri-projektiin liittyvien toimeksiantojen osuus n. 20-30 milj. euroa (ns. liittyvät hankkeet) ja

varikkorakennusten rakentaminen 50-55 milj. euroa.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:66 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-270364

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Raide-Jokeri-projekti toteutusvaiheen allianssisopimus

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
22.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0101197-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:NRC Group Finland Oy (ent. VR Track Oy)
Nationellt registreringsnummer:1007822-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:YIT Suomi Oy (ent. YIT Rakennus Oy)
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn: Sitowise Oy (ent. Sito Oy)
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:310000000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.6.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Anläggningsarbete för spårvägslinje. (45234126-5)
VII.1.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
VII.1.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohde ei ole muuttunut.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader eller dagar:66 månader
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 407000000 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0101197-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sitowise Oy (ent. Sito Oy)
Nationellt registreringsnummer:2335445-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:NRC Group Finland Oy (ent. VR Track Oy)
Nationellt registreringsnummer: 1007822-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:YIT Suomi Oy (ent. YIT Rakennus Oy)
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

TAS-vaiheen allianssisopimusta muutetaan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen

mukaisesti siten, että pikaraitiotien infrastruktuurin rakentamiskustannukset ovat yhteensä enintään 407 milj. euroa, josta päähankkeen rakentamiskustannukset ovat 317 milj. euroa, liittyvät hankkeet 39,5 milj. euroa ja varikkorakennusten rakentaminen 50,5 milj. euroa.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Raide-Jokerin raitiotieinfran toteuttamisen tarkennettu kustannusarvio on vuonna 2016 hyväksyttyä hankesuunnitelman alustavaa kustannusarviota korkeampi. Pikaraitiotiejärjestelmä on täysin uusi joukkoliikennemuoto pääkaupunkiseudulla, joten kaikkia toimivan järjestelmän tarpeita ei ole ollut suunnittelua ja toteutusta koskevien hankintailmoitusten julkaisun aikaan vielä tiedossa. Näin ollen suunnitelmien tarkentuessa on havaittu merkittäviä muutostarpeita hankinnan lähtötietoina olleen hankesuunnitelman toteutussisältöön.

Allianssin ideana on, että toimijat yhdessä hankkeen edetessä tarkentavat suunnitelmia ja hankkeen sisältöä. Vaikke hankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen tulisi muutoksia, ei sopimuksen yleinen luonne muutu.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 310000000 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 407000000 EUR
«« Tillbaka