«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Liedon kunta : Liedon kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden hankinta

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012424
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261398
Anbud 09.08.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=240655&tpk=3bbede45-e999-42b5-9327-6e1a7f3ec436

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Liedon kunta
Nationellt registreringsnummer:0134698-6
Postadress:Kirkkotie 13
Postnummer:21420
Ort:Lieto
Land:Finland
Kontaktperson:Marja-Leena Brander
Telefon:+358 248734171
E-post:marja-leena.brander@lieto.fi
Fax:+350 248733453
Nuts-kod:Lieto (K423)
Allmän adress: (URL)http://www.lieto.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lieto

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=240655&tpk=3bbede45-e999-42b5-9327-6e1a7f3ec436
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Liedon kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset sekä sotainvalidien kuljetuspalvelut kuljetusten välityspalveluineen. Hankittavat palvelut on jaettu osa-alueisiin vaadittavan kuljetuskaluston perusteella: Osa-alue 1 Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettava kuljetuspalvelut sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2021. Osa-alue 2 Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut sopimuskaudelle 1.12.2019-31.12.2021. Kumpaankin osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Osa-tarjoukset osa-alueiden sisällä eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään osa-alueittain yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Tilaaja ei sitoudu ostamaan palveluntuottajalta tiettyä kuljetusmäärää, vaan palveluita tilataan Tilaajan tarpeiden mukaan.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettava kuljetuspalvelut
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lieto (K423) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen hankinnat koskevat VPL:n ja SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden tuottamista perusvarusteisilla ajoneuvoilla kuljettajineen. Tarjoajalla tulee olla palveluiden tuottamista varten vähintään kymmenen (10) perusvarusteista autoa kuljettajineen. Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin 1 ja 2, tulee tarjouksen sisältää yhteensä vähintään 15 autoa kuljettajineen (10 perusvarusteltua ja 5 esteetöntä ajoneuvoa.) VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille ja SHL:n ja sotainvalidien kuljetuspalvelut pääasiassa muuten huonosti liikkuville iäkkäille henkilöille. Palveluun sisältyy kuljetusten lisäksi kuljetusten välityspalvelu. Kuljetuspalvelun sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Kuljetuspalvelun sopimusehtoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 "Sopimusluonnos kuljetuspalveluista".

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Oosa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämällä myös optiokauteen. Tilaaja voi ottaa option käyttöön myös vain toisen osa-alueen osalta. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lieto (K423) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen hankinnat koskevat VPL:n ja SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden tuottamista esteettömillä ajoneuvoilla kuljettajineen. Tarjoajalla tulee olla palveluiden tuottamista varten vähintään viisi (5) esteetöntä ajoneuvoa kuljettajineen Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin 1 ja 2, tulee tarjouksen sisältää yhteensä vähintään 15 autoa kuljettajineen (10 perusvarusteltua ja 5 esteetöntä ajoneuvoa.) VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille ja SHL:n ja sotainvalidien kuljetuspalvelut pääasiassa muuten huonosti liikkuville iäkkäille henkilöille. Osalla asiakkaista on sellaisia sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia ongelmia liikkumisessaan, että heidän kuljetta-miseensa tarvitaan esteettömästi varusteltua autoa. Palveluun sisältyy kuljetusten lisäksi kuljetusten välityspalvelu. Kuljetuspalvelun sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Kuljetuspalvelun sopimusehtoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 "Sopimusluonnos kuljetuspalveluista".

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.12.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämällä myös optiokauteen. Tilaaja voi ottaa option käyttöön myös vain toisen osa-alueen osalta. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vähimmäisvaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
9.8.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:9.8.2019 12:01
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan hankintapäätöksen tiedoksisaannin yhteydessä. Valitusaika markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.6.2019
«« Tillbaka