«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu : Honkasuon päiväkodin STk-urakka (Helsingin kaupunki)

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012374
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-260424
Anbud 19.08.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=232366&tpk=19029d80-8b19-4fab-801d-32c7e6040961

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Elimäenkatu 5
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Joonas Hautala
Telefon:+358 931087868
E-post:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=232366&tpk=19029d80-8b19-4fab-801d-32c7e6040961
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Honkasuon päiväkodin STk-urakka (Helsingin kaupunki)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Päiväkoti Honkasuon STk-urakka. Päiväkoti on 150 paikkainen ja sen arvioitu laajuus on 1500 brm2. Suunnittele ja toteuta –malli, joka sisältää kehitysvaiheen väliaikaisen sopimuksen turvin ja kehitysvaihetta seuraavaan option toteutusvaiheesta (STk). Päiväkodin tulee olla puurunkoinen. Valittu urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousvaiheessa tulee nimetä vastuuhenkilöt ja referenssit urakoitsijan sekä pääsuunnittelijan, vastuullisen rakennussuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja palokonsultin osalta. Alustava aikataulu: Tarjouspyyntö 3.6.2019 Tarjous 19.8.2019 Kohteen tavoitteellinen valmistuminen 6/2022

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5500000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Byggnadsanläggning. (45210000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päiväkoti Honkasuon rakennuspaikalla on voimassa asemakaava nro 11870 / 24.4.2015. Kaava-alueella tulee rakennusten olla puurakenteisia ja julkisivumateriaaleissa on käytettävä puuta. Lisäksi on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
5500000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:50 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja vetoaa konserniosapuolen resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös konserniosapuolesta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Jos tarjoaja hyödyntää konsernivoimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi konserniosapuolten kanssa tehty sopimus. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi laskuttaja tilaajaa kohtaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, rakennuttaja edellyttää, että jokainen ryhmittymän osakasyritys osallistuu yhteisvastuullisesti urakan käytännön töihin. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tarjoajan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 10 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjoja on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n rating A+ tai selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tilaaja tarkistaa voittaneen tarjoajan luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista. Mikäli tarjoajan luottoluokitustietoja ei löydy Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista, on tarjoajan osoitettava luottokelpoisuutensa toimittamalla tilaajalle viimeisimmät tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt. 3. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa voittaneen tarjoajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli voittanut tarjoaja on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppanipalveluun tai tarjoajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja voittaneelta tarjoajalta erikseen ennen valintapäätöstä tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin (www.ytj.fi) -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Soveltuva työehtosopimus voi olla joko työnantajaa sitova työehtosopimus tai yleissitova työehtosopimus tai sellainen muu työehtosopimus, jota työnantaja käytännössä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa tiedot työntekijöiden pääasiallisista työtehtävistä, palkanmaksukausista, säännöllisestä työajasta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja selvityksen, miten palkka ja sen osat määräytyvät (ei henkilökohtaisia palkkatietoja) - todistus toiminnanvastuuvakuutuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää tilaaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä niistä virallinen suomenkielinen käännös. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edellä mainittuja asiakirjoja, tulee tarjoajan toimittaa edustajansa sijoittautumisvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Eventuella minimistandardnivåer:

Tarjoajan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 17.1b tai vaihtoehtoisesti 17.1a ja 23.1 tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista. 2. Tarjoajalla on oltava vähintään yksi puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12). 3. Tarjoajalla on oltava vähintään yksi opetusrakennuksen referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. 4. Tarjoajan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 4 vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 5. Tarjoajan on nimettävä pääsuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeidensuunnittelutehtävissä. Nimetyllä pääsuunnittelijalla on oltava vähintään yksi opetusrakennuksen pääsuunnittelun referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, jotka ovat saaneet rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen. 6. Tarjoajan on nimettävä rakennussuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennussuunnittelijalla on oltava vähintään yksi opetusrakennuksen rakennussuunnittelun referenssi, laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, opetusrakennusten rakennussuunnittelusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), jotka ovat saaneet rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen. 7. Tarjoajan on nimettävä rakennesuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennesuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennesuunnittelijalla on oltava vähintään yksi puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, jotka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12). 8. Tarjoajan on nimettävä palotekninen suunnittelija. Nimetyllä suunnittelijalla on oltava vähintään yhden puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1000 brm2, jotka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12). 9. Kaikkien nimettyjen suunnittelijoiden on täytettävä suomen kielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotason C2 vaatimukset. Tilastokeskuksen rakennusluokitus löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
19.8.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:19.8.2019 13:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos tällä toteutusmuodolla ei saavuteta ratkaisua, joka täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka