«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu : Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen, kokonaisurakka

29.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012129
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-250921
Anbud 12.08.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=240503&tpk=22466767-6c34-4df7-a6d6-fe8edac9597f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Elimäenkatu 5
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Liisa Puumalainen
Telefon:+358 931038326
E-post:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=240503&tpk=22466767-6c34-4df7-a6d6-fe8edac9597f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen, kokonaisurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Rakennustyö käsittää Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen -kohteen rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 90000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin. Vertailuhinta koostuu kokonaisurakkahinnasta ja ehdollisen kohteen (urakkarajapiirustuksen 30862U merkitty optioalue) urakkahinnasta. Tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle viimeistään 1.6.2020 mennessä tuleeko ehdollisena kohteena pyydetty optio kuulumaan urakkaan. Valittu tarjoaja sitoutuu tekemään ehdollisen kohteen työt tarjoamallaan hinnalla, mikäli rakennuttaja tilaa työn tai työt. Rakennuttaja ei ole velvollinen tilaamaan ehdollisen kohteen töitä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:14.10.2019 - 30.10.2022
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikka on yleistä ja julkista aluetta, joten tutustumisen voi tehdä omatoimisesti. Rakennuspaikkaa esittelee viikkojen 26-27 aikana Marko Haapanen puh. 040 – 1599 648.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja vetoaa konserniosapuolen resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös konserniosapuolesta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Jos tarjoaja hyödyntää konsernivoimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi konserniosapuolten kanssa tehty sopimus. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi laskuttaja tilaajaa kohtaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, rakennuttaja edellyttää, että jokainen ryhmittymän osakasyritys osallistuu yhteisvastuullisesti urakan käytännön töihin. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava infraurakoinnissa vähintään 60 000 000 € /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Eventuella minimistandardnivåer:

Tarjoajan on täytettävä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 18.5b ja 18.6a tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. RALA-pätevyyttä 18.5b vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta vaativissa pohjarakennustöissä viimeisen 5 vuoden aikana. RALA-pätevyyttä 18.6a vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta teiden, katujen, rautateiden ja kiitoteiden rakennustöissä viimeisen 5 vuoden aikana. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-pätevyyden RALA ry:n RALA-pätevyystodistuksesta. Mikäli kilpailutuksen voittajalta puuttuu vaadittavien työlajien RALA-pätevyys, on kilpailutuksen voittajan osoitettava referenssitiedoin vastaava pätevyys sähköisellä lomakkeella. 2. Urakoitsijan työpäälliköllä tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus. Hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään 10 vuotta työpäällikön työkokemusta. Lisäksi hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. 3. Urakoitsijan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus. Hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään vähintään 10 vuotta vastuullisen työnjohtajan työkokemusta pohjarakentamisesta. Lisäksi hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. 4. Urakoitsijan nimeämällä betonityönjohtajalla tulee olla voimassa oleva 1. luokan betonityönjohtajan pätevyys tai uudempi vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden työnjohtajan pätevyys. Mikäli nimetty betonityönjohtaja ei ole suorassa työsuhteessa urakoitsijaan, on kyseessä alihankkija, jonka voimavaroihin urakoitsija vetoaa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset. 5. Urakoitsijan nimeämällä tietomallikoordinaattorilla tulee olla kokemusta vähintään kahdesta infra tietomallihankkeesta. Mikäli nimetty tietomallikoordinaattori ei ole suorassa työsuhteessa urakoitsijaan, on kyseessä alihankkija, jonka voimavaroihin urakoitsija vetoaa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
12.8.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:12.8.2019 13:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.5.2019
«« Tillbaka