«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Malax kommun : Värmeentreprenör, lämpöurakoitsija

31.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011548
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-256359
Anbud 05.08.2019 klo 14.00 senast under adress:
Malax kommun
Nicklas Ingves/ Lars Lundegård
Malmgatan 5
66100
Malax
Puh. +35863477111

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Malax kommun
Nationellt registreringsnummer:FI01809485
Postadress:Malmgatan 5
Postnummer:66100
Ort:Malax
Land:Finland
Kontaktperson:Nicklas Ingves/ Lars Lundegård
Telefon:+358 63477111
E-post:anbud-tarjous@malax.fi
Nuts-kod:Malax (K475)
Allmän adress: (URL)www.malax.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-011548/attachments

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via:
https://www.malax.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Värmeentreprenör, lämpöurakoitsija
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Andra energikällor – försörjning och distribution. (65400000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Malax Kommun söker en värmeentreprenör för att handha uppvärmingen av fjärrvärmecentralen i Petalax. Värmeproduktionen (1300-1800 MWh/år) är base-rad på skogsflis. Fastigheterna som är anslutna är Högstadiet, Gymnasiet, Pe-talax lågstadieskola, daghemmet i Petalax och Backens radhus. Som reserv används oljepannan i flisvärmecentralen. För reservbränslet (oljan) står beställaren.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 350000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Malax (K475)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Petalax / Petolahti

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Enligt anbudsförfrågan

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
350000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

option 3 år/ optio 3 v

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 år + 3 års option

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Eventuella frågor kring anbudsförfrågan görs per e-post till adressen Anbud-tarjous@malax.fi. senast 25.6. Svar 28.6.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt anbudsföfrågan

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Betalda skatter och pensionsavgifter

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

. Värmeentreprenören ska ha tillräckligt kunnande för att sköta anläggningen och styra automationen. Entreprenören ska ha erfarenhet av struxurewares och sykäkes automations- och alarmsystem. Eventuell behövlig skolning bekostas av entreprenören

Enl anbudsförfrågan

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Enligt anbudsförfrågan

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
5.8.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska, svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:6.8.2019 9:00
Plats: Malax

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.5.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
anbudsblankett värmeentreprenör Petalax 2020-2021.docx
Tarjouslomake, värmeentreprenör Petalax 2020-2021_fi.docx
Anbudsförfrågan.pdf
Tarjouspyyntö, lämpöurakoitsija.pdf
«« Tillbaka