«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista UUDELY/2019/6

20.05.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011317
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-234643

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Etelä-Suomi (FI1C)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240129&tpk=ff14220c-f7b6-4d30-bc1b-2837ffb3295b
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista UUDELY/2019/6
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Elokuussa 2019 alkavien joukkoliikennepalveluiden hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö määritellään tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeudesta tehdään erillinen päätös ja muiden liikenteiden mahdollisesti aiheuttama jatkuva ja vakava haitta tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2019/6/1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Suomi (FI1C)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnössä määriteltyjen kohteiden mukaisesti. Kohteiden aikataulut ja reittikartat tulevat tarjouspyynnön liitteeksi, samoin pysäkkikohtaiset matkustajatiedot niiltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla. Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamiensa kohteiden liikennöinnin tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen optiolla (optiokausi) määritellään tarjouspyynnössä

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
UUDELY/2019/6/2
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Suomi (FI1C)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnössä määriteltyjen kohteiden mukaisesti. Kohteiden aikataulut ja reittikartat tulevat tarjouspyynnön liitteeksi, samoin pysäkkikohtaiset matkustajatiedot niiltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla. Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamiensa kohteiden liikennöinnin tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen optiolla (optiokausi) määritellään tarjouspyynnössä

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
25.6.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoajan mahdollisine alihankkijoineen tulee tuntea ja täyttää kyseisiin kuljetuksiin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet. Tarjoaja vastaa siitä, että sillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on kyseisiin kuljetuksiin oikeutetut luvat ja pätevyydet sekä muut lain mukaiset vaatimukset täytettynä ennen sopimuskauden alkamista. Tarjoajan alihankkijoineen tulee täyttää tilaajavastuulain vaatimukset (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä). Tarjoajan tulee huolehtia, ettei sitä, sen alihankkijoita tai kummankaan tahon johtohenkilöitä koske hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 81 §:n tai erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 84 §:n mukainen poissulkuperuste ja tullessaan valituksi esittää tilaajalle erityisalojen hankintalain 86 §:ssä mainittu rikosrekisteriote / -otteet.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.5.2019
«« Tillbaka