«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kantasairaalahanke Allianssi

20.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011183
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-233699

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0818235-5
Postadress:Ahvenistontie 20
Postnummer:13530
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Telefon:+358 36291
E-post:hankintatoimi@khshp.fi
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Allmän adress: (URL)http://www.khshp.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kantasairaalahanke Allianssi
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggnadsanläggning. (45210000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinna (K109)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (tilaaja) pyytää tarjoustanne Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön korvaavan uuden sairaalan (”Kantasairaala”) tietyistä suunnittelutehtävistä ja rakentamisesta mukaan lukien talotekniikka. Tilaaja toteuttaa hankkeen projektiallianssina. Hanke viedään läpi kehitys- ja toteutusvaiheina. Tilaaja päättää kehitysvaiheen päätyttyä hankkeen toteuttamisesta ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Tilaajan tarkoituksena on rakentaa nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön korvaava uusi sairaala Hämeenlinnan keskusta-alueelle (jatkossa Kantasairaala -hanke). Sairaalan toimintoja uudistetaan merkittävästi siten, että keskussairaalatasoisen toiminnan lisäksi tiloissa on perusterveydenhuollon lääkärivastaanottotiloja ja osastoja sekä yhteistyökumppaneiden palveluille tarkoitettuja tiloja.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:27.3.2018 - 31.12.2027
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-210095

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
35426
Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Kantasairaalahanke Allianssi

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
27.3.2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Architecture Workshop Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0979166-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy
Nationellt registreringsnummer:0919673-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:De Jong Gortemaker Algra
Nationellt registreringsnummer:29033487
Ort:Rotterdam
Land:Nederländerna
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2100000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.5.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Byggnadsanläggning. (45210000-2)
VII.1.3) Plats för utförande
Hämeenlinna (K109)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n mukaan hankintasopimusta ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman uutta hankintamenettelyä. Olennaisena pidetään ainakin muutosta, joka laajentaa sopimuksen soveltamisalaa huomattavasti. Hankintasopimukseen voidaan kuitenkin tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa EU-kynnysarvon eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palveluhankintasopimuksen arvosta. Jos muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen nettoarvon perusteella. Hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä myös, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos näitä muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä myös, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos näitä muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla hankintalain säännösten kiertäminen. Muutoksista tulee julkaista muutosilmoitus. Assi-sairaalahankkeen yhteyteen liittyy siis suunnittelua, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen hankintasopimukseen, mutta joka on teknisistä syistä välttämätöntä teettää samalla toimijalla. Alunperin muutokset ovat olleet vähäisiä eivätkä ole edellyttäneet sopimuksen muuttamista. Allianssin kehitysvaiheen suunnittelun edetessä ja sairaala-alueelle sijoittuvien toimintojen selkeytyessä muutoksia on tullut kuitenkin lisää, ja arkkitehtisuunnittelijoiden sopimusmuutoksen tekeminen on tarpeen. Muutokset johtuvat sairaalasuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhtäaikaisuudesta, uuden ja vanhan sairaala-alueen tiiviistä yhteydestä toisiinsa ja allianssihankkeeseen kuulumattoman mutta samalle alueelle kiinteästi sairaalan yhteyteen tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelusta sekä pelastuslaitoksen tilatarpeen kasvusta hankkeen suunnittelun edetessä. Määrältään muutokset ovat seuraavia: - Sairaalan suunnitellun sijaintipaikan muuttumisesta johtuva lisäty hanke- ja yleissuunnittelussa, muutos 460.000 euroa - Pelastuslaitoksen tiloja koskeva muutos, noin 30.000 euroa - Kaavarunko- ja asemakaavavalmistelu 2018 – 2019, muutos 170.000 euroa - Pysäköintisuunnittelu, muutos 38.500 euroa Integrated-työyhteenliittymän hankintasopimuksen sisältö on määräytynyt tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailussa arvioitujen hankesuunnittelun sekä ehdotus-ja yleissuunnittelun tuntimäärien perusteella näiden vaiheiden hankintasopimuksen arvo on ollut noin 2.100.000 euroa. Mikään muutoksista ei ylitä hankintalaissa asetettua ylärajaa, joka on siis 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta. Tilaaja päättää tehdä edellä mainitut muutokset arkkitehtisuunnittelijoiden allianssisopimukseen ja julkaista sopimusmuutoksesta ilmoituksen julkistenhankintojen HILMA-kanavassa.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:27.3.2018 - 31.12.2027
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2798500.00 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Architecture Workshop Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0979166-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy
Nationellt registreringsnummer:0919673-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:De Jong Gortemaker Algra
Nationellt registreringsnummer:29033487
Ort:Rotterdam
Land:Nederländerna
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Assi-sairaalahankkeen yhteyteen liittyy siis suunnittelua, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen hankintasopimukseen, mutta joka on teknisistä syistä välttämätöntä teettää samalla toimijalla. Alunperin muutokset ovat olleet vähäisiä eivätkä ole edellyttäneet sopimuksen muuttamista. Allianssin kehitysvaiheen suunnittelun edetessä ja sairaala-alueelle sijoittuvien toimintojen selkeytyessä muutoksia on tullut kuitenkin lisää, ja arkkitehtisuunnittelijoiden sopimusmuutoksen tekeminen on tarpeen. Muutokset johtuvat sairaalasuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhtäaikaisuudesta, uuden ja vanhan sairaala-alueen tiiviistä yhteydestä toisiinsa ja allianssihankkeeseen kuulumattoman mutta samalle alueelle kiinteästi sairaalan yhteyteen tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelusta sekä pelastuslaitoksen tilatarpeen kasvusta hankkeen suunnittelun edetessä. Määrältään muutokset ovat seuraavia: - Sairaalan suunnitellun sijaintipaikan muuttumisesta johtuva lisätty hanke- ja yleissuunnittelussa, muutos 460.000 euroa - Pelastuslaitoksen tiloja koskeva muutos, noin 30.000 euroa - Kaavarunko- ja asemakaavavalmistelu 2018 – 2019, muutos 170.000 euroa - Pysäköintisuunnittelu, muutos 38.500 euroa

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Muutokset johtuvat sairaalasuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhtäaikaisuudesta, uuden ja vanhan sairaala-alueen tiiviistä yhteydestä toisiinsa ja allianssihankkeeseen kuulumattoman mutta samalle alueelle kiinteästi sairaalan yhteyteen tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelusta sekä pelastuslaitoksen tilatarpeen kasvusta hankkeen suunnittelun edetessä.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 305000000.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 305698500.00 EUR
«« Tillbaka