«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunginkanslia : ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010882
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227481
Anbud 17.06.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=234332&tpk=352f7a20-6612-4e02-9ee0-dc2373e9a1e3

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:krista.foudila@hel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:hankinnat@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 100
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
E-post:mikko.rotonen@hus.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=234332&tpk=352f7a20-6612-4e02-9ee0-dc2373e9a1e3
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut
Referensnummer:
H030-19 / HEL 2019-004681
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on palvelusopimus kansainvälisistä lT-analyytikko ja tutkimuspalveluista. Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Hankinta on tarkemmin kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI) , Muu kuin Suomi (FIZ)
Muu kuin Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavat palvelut Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Tarjottavan palvelun vuosilisenssin tulee sisältää vähintään seuraavat elementit: Taso 1 • Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä. • Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin Taso 2 • Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä. • Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin • Rajoittamaton analyytikkojen käyttö neuvonantoon ja dokumenttien katselmointiin • Osallistumisoikeus laadukkaaseen IT-alan konferenssiin (1 kpl osallistumismaksuja kuuluu pakettiin). Taso 3 • Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä. • Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin • Rajoittamaton analyytikkojen käyttö neuvonantoon ja dokumenttien katselmointiin • Osallistumisoikeus laadukkaaseen IT-alan konferensseihin (2 kpl osallistumismaksuja kuuluu pakettiin) • Käyttöoikeudet IT-kustannusten arviointiin ja vertailun työkaluihin • Henkilökohtainen palvelusuunnitelma • Henkilökohtaisen nimetyn sparrauskumppanin asiantuntijapalvelun rajaton käyttöoikeus etukäteen varattuihin analyytikkotapaamisiin (30 min). Lisäksi palvelun tarjoajalta voidaan hankkia asiantuntijapalveluita sopimukseen liittyviin palveluihin erikseen tilattavana ja laskutettavana työnä. Tutkimusaineiston kielenä on oltava suomi tai englanti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta Tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen ennen optiokautta edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä (liite 2).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.6.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
engelska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:17.6.2019 12:15

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.5.2019
«« Tillbaka