«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Väylävirasto : Radan kiskoteknisen kunnossapidon hitsauksiin liittyvät asiantuntijapalvelut

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010868
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-228334
Anbud 17.06.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=191418&tpk=c891227e-2643-4523-b170-3cb2ad08324c

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Marko Lehtosaari
Telefon:+358 295343061
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=191418&tpk=c891227e-2643-4523-b170-3cb2ad08324c
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Radan kiskoteknisen kunnossapidon hitsauksiin liittyvät asiantuntijapalvelut
Referensnummer:
VÄYLÄ/1526/02.01.12/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning. (50220000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on radan kiskoteknisen kunnossapidon hitsauksiin liittyvät asiantuntijapalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on radan kiskoteknisen kunnossapidon hitsauksiin liittyvät asiantuntijapalvelut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimukseen sisältyy optiona sopimuksen jatkaminen enintään enintään kahdella (2) enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Katso sopimuksen luku 6.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
17.6.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:17.6.2019 12:30
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti seuraavan osoitteen kautta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo optiokaudet sisältäen on 300 000-500 000 euroa. Luku on sitoumukseton arvio. Kilpailutuksen jatkon aikataulu: - Tavoitteena on, että hankintapäätös tehdään kesäkuussa 2019 ja hankintasopimus allekirjoitetaan elokuussa 2019. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Katso laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, erityisalojen hankintalaki).

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka