«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Ålands landskapsregering : Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

15.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-010828
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227467
Anbud 04.07.2019 senast under adress:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer:0145076-7
Postadress:PB 1060
Postnummer:22111
Ort:Mariehamn Åland
Land:Finland
Kontaktperson:Sten Schauman
Telefon:+35 825-000
E-post:sten.schauman@regeringen.ax
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI2)
Allmän adress: (URL)http://www.regeringen.ax
Upphandlarprofil: (URL)http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023
Referensnummer:
ÅLR 2019/1085
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Färjetransport. (60610000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4800000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Färjetransport. (60610000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

För tillfället tas inte betalt på denna linje, men den ingår i Beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Entreprenören ska vara beredd på att ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska i så fall överföras oavkortat till Beställaren. Entreprenören erhåller då i efterskott en provision om 7% av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice. Eventuella klagomål skall diskuteras och åtgärdas tillsammans med Beställaren.

Beställaren uppbär ingen hamnavgift för hamnarna på linjen. Entreprenören har även en avgiftsfri tillgång till el för fartygets behov vid färjhamnarna. Entreprenören bekostar och ansvarar själv för all avfallshantering hänförlig till entreprenaden samt för införskaffande/tömning av det vatten som behövs för att utföra entreprenaden. Entreprenören ansvarar för och bekostar även oljeavfallshanteringen.

Fartyget kan flyttas till en annan linje i Ålands landskapsregerings skärgårdstrafik.

Anbudsgivaren uppmanas att bekanta sig på plats med färjetrafiken, färjehamnarna o

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
4800000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.9.2019 - 31.8.2023
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Avtalstiden är fyrtioåtta (48) månader med option om förlängning i en (1) till tolv (12) månader, planerad avtalsstart 1.9.2019. Avslut planeras till utgången av augusti. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 21.11.2022.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avtalstiden är fyrtioåtta (48) månader med option om förlängning i en (1) till tolv (12) månader, planerad avtalsstart 1.9.2019. Avslut planeras till utgången av augusti. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 21.11.2022.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se anbudsförfrågan.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
4.7.2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 2.10.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:5.7.2019 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Banbyggarvägen 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 29-5643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 29-5643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.5.2019
«« Tillbaka