«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat : Oppimisympäristö

26.04.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-009318
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-197124

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 51300
Postnummer:00099
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Julle Keihänen
Telefon:+358 406647399
E-post:julle.keihanen@hel.fi
Fax:+358 931084293
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=235469&tpk=c50f352d-0a03-4db0-a822-6aacc0518c6b
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Oppimisympäristö
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteinen sähköinen oppimisympäristö. Ratkaisun tulee toteuttaa kaupungin digivisiota, tukea portfoliopedagogiikkaa ja intergroitua toimialan tietotekniseen toimintaympäristöön. Uusi oppimisympäristö tukee ja mahdollistaa Helsingin kaupungin oppijoiden ja opettajien toteuttaa kaupungin opetussuunnitelman arvojen ja tavoitteiden mukaista työskentelyä, oppimista ja arviointia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavan järjestelmän tekninen integrointi tapahtuu käyttöönottovaiheessa nykyisiin oppilashallintajärjestelmiin, oppimisympäristöihin, oppimistyökaluihin ja muihin tietojärjestelmiin. Toimittajalla tulee olla valmius kehittää tuotettaan pedagogisesti vastaamaan toimialan strategiaa, digivisiota ja teknisesti integroitua tietohallinnon tuleviin asiakastieto-, identiteetinhallinta-, oppimisanalytiikka-, oppimateriaali- ja oppimisympäristöratkaisuihin. Oppimisympäristön tulee olla kaupungin saavutettavuusohjeistuksen mukainen ja toimia kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttämillä päätelaitteilla. Palvelun tuottaman datan tulee olla hyödynnettävissä analytiikkatarkoituksiin. Palvelussa tuotetun datan tulee tallentua kaupungin tarjoamaan pilvipalveluun ja olla hyödynnettävissä analytiikkatarkoituksiin ja arkistoitavissa oppivelvollisuuden ajan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus tehdään aluksi määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Alustavasti on suunniteltu, että hankinta on ensin 2+2 vuotta määräaikainen, ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
20.6.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
10.10.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25.4.2019
«« Tillbaka