«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Energiatodistusten laadintapalvelu

27.03.2019 17:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006798
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-144204
Anbudsansökningar 31.12.2022 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=222021&tpk=65000e82-06e6-43e6-b3a2-8bbef0751a71

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:2379058-6
Postadress:Viipurinkatu 2
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Ahlfors
Telefon:+358 957674914
E-post:tarja.ahlfors@hekaoy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=222021&tpk=65000e82-06e6-43e6-b3a2-8bbef0751a71
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Energiatodistusten laadintapalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för energibesparing. (71314300-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS), jonka sisällä hankitaan asuinkerrostalojen energiatodistuksia. Hankintayksikkö täsmentää ja kuvaa hankintatarpeensa tarkemmin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnöissä. Hankinnan tarve on noin 2500 energiatodistusta vuosina 2019 - 2022, joista 250 energiatodistusta kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Kaikki hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään osallistumaan DPS:ään. Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Toimeksiannot tapahtuvat Helsingin alueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien asuinrakennusten energiatodistusten laadinta. Hankinnan tarve on noin 2500 energiatodistusta vuosina 2019 - 2022, joista 250 energiatodistusta kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. Hankintaan liittyvät rakenne- ja arkkitehtipiirustukset (leikkaus-, julkisivu- ja pohjapiirustukset) tarjoaja hankkii omalla kustannuksellaan ensisijaisesti Arska-palvelusta, https://asiointi.hel.fi/arska/. Tarjoajan on huomioitava, että piirustusten laatu vaihtelee ja lähtötietojen keräämiseen on varattava riittävästi aikaa. Hankintayksikkö nimeää alueyhtiökohtaisen (Heka Etelä Oy, Heka Itä Oy, Heka Kaakko Oy, Heka Koillinen Oy ja Heka Länsi Oy) yhteyshenkilön.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:30.4.2019 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Energiatodistuksen laatija on rekisteröity Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin (www.energiatodistusrekisteri.fi).

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.12.2022 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.3.2019
«« Tillbaka