«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy : Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka

27.03.2019 17:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006769
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-144004

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Nationellt registreringsnummer:2267512-1
Postadress:Fabianinkatu 33
Postnummer:00014
Ort:Helsingin yliopisto
Land:Finland
Kontaktperson:Henri Jyrkkäranta
Telefon:+358 2941911
E-post:henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Kommunikation

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230287&tpk=0290ee97-6571-4f0f-a33c-a65f9311851e
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Snellmaninkatu 10 peruskorjaus, projektinjohtourakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Snellmanninkatu 10 sijaitsevan kiinteistön peruskorjauksen projektinjohtourakan. Kiinteistö on valmistunut 1878. Edellinen peruskorjaus on tehty 1996. Rakennuksen julkisivut on kunnostettu 2015. Rakennuksen suojeluluokka on S1. Rakennuksesta korjataan yleispätevää ja muuntojoustavaa toimistotilaa yliopiston toimintaa varten niin, että tilat ovat terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset. Tiloihin tulee pääosin tavanomaiseen toimistotyöskentelyyn tarkoitettuja työpisteitä sekä näihin liittyviä aputiloja (mm. kokous- ja taukotilat). Rakennuksen esteettömyyttä ja saavutettavuutta parannetaan. Kohteen rakennusluvan hakuprosessi käynnistetään heti suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennuksen laajuus: Hyötyala 1.130 m2 Huoneistoala 1.419 m2 Bruttoala 2.356 m2 Tilavuus 7.800 m3

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Snellmaninkatu 10, Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Neuvotteluvaiheeseen valitaan kolme (3) urakoitsijaa, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Ainoastaan valitut ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Neuvottelumenettelyn valinnan perusteena on rakennuksen rakennushistoriallinen arvo. Rakennussuojelun näkökulma huomioidaan suunnittelussa ja rakennusteknisten ratkaisujen valinnoissa. Teknisten järjestelmien toteutuksessa tavoitteena on energiakulutuksen hyvä hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen sekä muunneltavat järjestelmät. Talotekniset järjestelmät ja asennukset uusitaan pääosin ja nykyisiä reittejä hyödyntäen. Kohteen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2019. Toteutus- ja suunnitteluaikataulu laaditaan myöhemmin. Korjaustyöt kaikilta osin on määrä olla valmiina loppuvuodesta 2020. Lopullinen aikataulu varmistuu urakoitsijan valinnan jälkeen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Urakkamuoto on projektinjohtourakka tavoitebudjetilla sisältäen talotekniset urakat (LVIJS). Urakkaan alistetaan sivu-urakoiksi rakennuttajan hankintana turva- ja rakennusautomaatiourakka. Suunnittelutyö käynnistyy kesäkuun alussa. Projektinjohtourakoitsija ohjaa suunnittelua kustannus- ja aikataulunäkökulmista yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajan kanssa.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
6.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin. Yrityksen tulee täyttää ESPD-lomake hakemuksen yhteydessä sekä täyttää tilaajavastuulain mukaiset edellytykset. Tarkemmat vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet esitetään tarjouspyyntöaineistossa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Yrityksen tulee olla luottokelpoinen ja tulee toimittaa myöhemmin pyydettävät todistukset ja selvitykset. Esim. Suomen Asiakastiedon tai vastaavan luottoluokitusraportin luottoluokka on vähintään A tai vastaava.

Eventuella minimistandardnivåer:

Yrityksen tulee toimia Suomen lakien ja asetusten mukaisesti sekä olla perehtynyt erityisalansa määräyksiin.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Toteutusorganisaatio osallistuu neuvotteluihin. Urakoitsija toimittaa toteutusorganisaatiokaavion osallistumishakemuksen liitteenä. Neuvotteluvaiheessa käsitellään aikataulua, suunnitteluratkaisuja ja kustannuksia.

Eventuella minimistandardnivåer:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Urakkasopimus tehdään lomakkeelle RT 80327.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
2.9.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.3.2019
«« Tillbaka