«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Pieksämäen kaupunki : Virtasalmen koulun KVR-urakka 227319 / 2019

20.03.2019 14:20
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006163
Anbud 29.4.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Pieksämäen kaupunki
FO-nummer 2048903-4
Kontaktpersoner Päivi Nykänen
Gatuadress Kauppakatu 1
Postnummer 76100
Postanstalt Pieksämäki
Land Finland
Telefon +358445882253
E-postadress paivi.nykanen@pieksamaki.fi
Fax +35815336133
Webbadress (URL) http://www.pieksamaki.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki?id=227319&tpk=3fadeff3-633c-4eac-8709-64e61ae9cc01
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Virtasalmen koulun KVR-urakka 227319 / 2019
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
PMK/91/02.08.00.01/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Virtasalmen koulun KVR-urakka 227319 / 2019 Pieksämäen kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Pieksämäen kaupungin käyttöön tulevasta Virtasalmen koulun KVR-urakasta tässä tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Rakennuskohde ja -paikka Pieksämäen kaupunki rakennuttaa KVR-urakkana Virtasalmen koulun. Koulu koostuu alakoulusta sekä päiväkodista. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Koulukatu 12, Virtasalmi. Rakennuskohteelle on laadittu viitesuunnitelmat. Urakoitsijan tulee antaa tarjous perustuen laatutasol-taan vähintään liitteissä esitettyjen suunnitelmien vaatimukset täyttävänä. KVR-urakka sisältää hankkeen -suunnittelun, rakennusluvan ja rakentamisen tarjouspyynnön viitesuun-nitelmien ja -tietojen pohjalta. Tilaaja vastaa koko hankkeen ajan pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Rakentaminen tehdään noudattaen terve talo-kriteerejä sekä kuivaketju 10 toimenpiteitä soveltaen tar-jouspyynnön liitteenä olevien dokumenttien vaatimustasoa noudattaen. Rakennusten sisäilmaluokitus on S2, koulurakennusten osalta rakentamisen puhtausluokka P1 Rakennustyömaan asiointikieli on suomen kieli. Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttajan edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennusalueen esittelystä voi sopia Pieksämäen kaupungin tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainion kanssa, p. 044 368 6700, email. juka.salovainio@pieksamaki.fi. Urakkamuotona on KVR-urakka, jossa KVR-urakoitsija huolehtii RAK-, TATE- ja GEO-suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta. Tilaaja vastaa koko hankkeen ajan pää- ja arkkitehtisuunnitte-lusta. Kohdassa 3.3 on lueteltu tilaajan hankinnat ja erillisurakat, ja niiden mahdollinen alistaminen KVR-urakoitsijalle. KVR- urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Virtasalmen koulun KVR-urakka 227319 / 2019 tarkemmat vaatimukset ja ehdot ovat Urakkaohjelmassa sekä muissa asiakirjoissa. Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista kirjallisesti rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoisijalle sähköisenä (pdf). Tarvitsemansa kopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan paperikopiot liite- ja muista asiakirjoista Kopiokerttu Oy:stä, puh. 044 308 5585, email. kopio@kopiokerttu.fi. Tarjottavat palvelut Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Pieksämäki (K593)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

TARJOUKSEN LAADINTA Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kansallinen kynnysarvon. Hankintaprosessi pitää sisällään seuraavaa: Ilmoitus ja hankintamenettely Sähköinen hankintailmoitus www.hankintailmoitus.fi sivuille 21.3.2019 Tarjouspyyntö saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalissa 21.3.2019 alkaen. Mahdolliset lisäkysymykset lähetettävä tarjouspalvelu.fi portaalin sivulle 8.4.2019 klo 10.00 mennessä Mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset siirretään Tarjouspalvelu.fi portaalin sivuille. Tarjousten vastaanottaminen Tarjouspalvelu.fi portaaliin 29.4.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjousten avaus Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintasopimus / tilaus Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT). Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä osatarjouksia. - Pidätetään myös oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. - Pidätetään oikeus hylätä tarjous, jos sitä ei ole kirjoitettu siinä muodossa kuin tarjouspyyntö edellyttää. - Tarjouksen pyytäjä varaa mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset, jos hankintahinta on liian suuri budjetoituun rahamäärään nähden. - Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. - Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. - Tarjouksen pyytäjällä on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisätietoja. - Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin ja tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja ei käsitellä.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
29.4.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka