«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Turun kaupunki / Strateginen hankinta : Käsisammuttimet ja niiden asennus, tarkastus ja huolto ajalle 1.9.2019 (tavoite)-31.8.2021 + yhden vuoden tilaajan optio

18.03.2019 08:42
Meddelandenummer i HILMA: 2019-005903
Anbud 24.4.2019 klo 11.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Turun kaupunki / Strateginen hankinta
FO-nummer 0204819-8
Kontaktpersoner Maiju Moisiolinna
Gatuadress PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer 20101
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358449075892
E-postadress maiju.moisiolinna@turku.fi
Webbadress (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=207491&tpk=af82e18c-573f-48b2-b954-666302a5d115
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Käsisammuttimet ja niiden asennus, tarkastus ja huolto ajalle 1.9.2019 (tavoite)-31.8.2021 + yhden vuoden tilaajan optio
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
3952-2018
Kort beskrivning av upphandlingen

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri laitosten ja toimipisteiden käyttöön hankittavista alkusammuttimista ja niiden asennuksista, tarkastuksista ja huolloista ajalle 1.9.2019 (tavoite)-31.8.2021, jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sopimusta yhdellä vuodella, ajalle 1.9.2021-31.8.2022 (optio). Hankinnasta tehdään sopimus yhden palveluntuottajan kanssa. Käsisammuttimia (jauhesammuttimet, nestesammuttimet) on arviolta tällä hetkellä noin 3000 kappaletta. Palvelun ja tuotteiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat määräykset, asetukset, lait, standardit ja laatuvaatimukset (mm. pelastuslaki 1.7.2011/379, paineastialaki 27.8.1999/869, laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10, Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien huollosta ja tarkastuksesta 17.11.2005). Tämän lisäksi palveluntuottajan tulee kuulua pelastustoimen laitelain 2007/10 mukaiseen listaukseen käsisammutinliikkeistä. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 30 000 euroa vuodessa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
90000.00 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Brandbekämpningsutrustning. (35111000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007, hankintalaki) muutoksineen ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT). Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu tarjouspyynnön allekirjoituspäivänä HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
24.4.2019 11.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka